torna

Detall de la notícia

Imatge 3580371

El Govern traspassa als consells les funcions i serveis de les polítiques de gènere i dona i LGTBI per valor de 3 milions d'euros

La Comissió Mixta de traspassos Govern-Consells insulars ha aprovat avui la proposta de traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies en matèria de polítiques de gènere i dona i LGTBI. Aquests dos traspassos són homogenis, ja que inclouen els quatre consells insulars, i han de ser efectius a partir del proper 1 de gener i suposaran un cost efectiu total de 3.053.294,07 euros. Aquesta quantitat és el resultat de sumar 2.368.534,07 euros del cost efectiu anual del traspàs de Gènere i Dona, més 2 milions d'euros provinents del pacte d'Estat (500.000 euros anuals durant 4 anys) i 184.760 euros corresponents al cost efectiu anual en polítiques LGTBI.
 
La presidenta Armengol ha explicat que després del traspàs de les competències de Serveis socials, Joventut i Promoció Turística,  avui s’han ultimat  els tràmits per cedir dues competències de clara transcendència social.  “Són dos competències de gran calat social i simbolisme. Estic convinçuda”, ha assegurat,  “que la única forma per a que una terra avanci és que la igualtat de gènere sigui respectada en tots els àmbits”.
 
“Aquest Govern creu que els Consells Insulars són institucions ja madures per mantenir la bona feina feta fins ara a aquesta àmbits des del Govern de les Illes Balears”, ha afegit Armengol que ha recordat que “havia un compromís d’anar cedint la gestió d’aquest serveis i drets als Consells Insulars, com a institucions madures que ja són i com a resposta a la vocació federalista d’aquest Govern. Per tant”, ha asseverat, “amb la reunió d’avui es dona una nova passa en el compliment del full de ruta establert al principi d’aquesta legislatura”.
Gènere i dona
La consellera de Presidència i presidenta de la comissió mixta, Pilar Costa, ha explicat com quedarà en el futur la gestió d’aquestes competències. Així, en virtut del traspàs de polítiques de gènere i dona, els consells insulars assumiran les funcions i els serveis que impliquen una acció directa amb la ciutadania, tant pel que fa a sensibilització i formació, com a la lluita contra les violències masclistes o ala inclusió social, entre d'altres”. Així doncs, passaran a dur a terme accions com la posada en marxa de mesures relacionades amb la prevenció de violències masclistes i l'atenció i la protecció de les dones víctimes; l'elaboració dels plans estratègics d'igualtat insulars i el seguiment dels plans municipals; o l'elaboració d'informes d'avaluació d'impacte de gènere, a més de dur a terme mesures de participació i sensibilització.
Per la seva banda, el Govern continuarà exercint les funcions i serveis de planificació, investigació i coordinació institucional de la transversalitat de les polítiques de gènere, com per exemple el seguiment del compliment de la Llei d'igualtat 11/2016, la posada en marxa de projectes de coeducació, la promoció de plans d'igualtat en les empreses o l'elaboració del Pla contra la tracta de dones i nines amb fins d'explotació sexual.
Les polítiques de gènere i dona suposaran un cost efectiu anual d'1.968.534 euros als quals s'hi han de sumar 500.000 euros anuals (2 milions entre 2019 i 2022) corresponents a la quantitat que es traspassarà provinent del Pacte d'Estat contra les violències masclistes. Cal recordar que per fer el càlcul d'aquesta quantitat l'administració central va tenir en compte el criteri d'insularitat, tal com reclamaven les Illes Balears. Per altra banda, també es traspassa el personal necessari per complir les funcions que assumiran els consells.
Aquest acord també inclou el compromís de l'Administració de la comunitat autònoma per a posar a disposició de les institucions insulars l'aplicació informàtica VGSIC, que és la base de dades unificada que utilitza l'Ibdona per als serveis especialitzats en l'atenció a les víctimes de violència de gènere. Amb aquesta base de dades, es gestionen l'operativa de les cases d'acollida per a dones maltractades i els seus fills i filles; el servei d'assistència psicològica, o el servei de punts d'informació jurídica dels municipis, entre d'altres.
LGTBI
Pel que fa a les polítiques LGTBI, els consells insulars assumiran les funcions i els serveis que impliquen una acció directa amb la ciutadania, com l'impuls de consells o comissions de participació LGTBI o el disseny i l'aplicació de polítiques i accions per erradicar la desigualtat, així com l'atenció i la informació per a les persones LGTBI sobre programes i recursos per facilitar l'exercici dels seus drets, així com l'aplicació de mesures de sensibilització.
L'administració autonòmica continuarà exercint funcions de coordinació i planificació com l'impuls d'un pla interinstitucional que garanteixi la coordinació entre els diferents organismes competents, el suport operatiu per al funcionament del Consell LGTBI de les Illes Balears o el disseny d'un servei d'atenció integral per atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere.
El cost efectiu anual d'aquest traspàs és de 184.760 euros.
El proper pas per a l'aprovació definitiva dels traspassos serà el vistiplau per part dels plens dels respectius consells insulars. Després, correspondrà a la comissió mixta validar-lo i l'aprovació definitiva es farà mitjançant un acord del consell de govern.