torna

Detall de la notícia

Imatge 3579233

Salut tendrà un pressupost de 1.730,48 milions d'euros per a 2019, un increment de 410 m€ respecte al de l'any 2015

El pressupost de la Conselleria de Salut per a 2019 serà de 1.730.482.306 euros, 145,57 milions d'euros més que el 2018 i 410 milions d'euros més que a l'any 2015. Aquesta xifra suposa un increment del 9,2 % respecte de l’any anterior i un 31 % respecte del pressupost de 2015.

El pressupost de Salut té per objectiu principal consolidar les estratègies impulsades des de 2015 per garantir una assistència sanitària adequada a les necessitats de la població de les Illes Balears.

L'increment pressupostari permetrà continuar desenvolupant polítiques dirigides a reduir les desigualtats en salut i a promoure un sistema de salut excel·lent i sostenible fonamentat en la innovació i la recerca.

Entre altres iniciatives, cal destacar que la Llei de pressuposts de 2019 preveu els crèdits necessaris per a l’aplicació del recentment aprovat Decret de garantia de demora —per garantir temps d'espera màxims per accedir a consultes amb l'especialista, intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques— i l'eliminació del copagament dels medicaments als pensionistes de les Illes Balears.

També permetrà complir el compromís de gratuïtat dels pàrquings de l’Hospital Universitari Son Espases i de l’Hospital Can Misses.

Servei de Salut

El Servei de Salut disposarà d’un pressupost de 1.694.111.930 euros, 143.800.690 € més que l'any 2018, la qual cosa implica un increment del 9,28 %.

Amb aquest pressupost es continuarà donant una assistència sanitària de qualitat als ciutadans de les Illes des de tots els nivells assistencials (Atenció Primària, Hospitalària i d'Urgències) i es continuaran implementant les estratègies d'atenció a la cronicitat i de salut mental, afavorint el tractament i seguiment dels pacients amb malalties cròniques des dels seus domicilis o en dispositius específics fora de l'entorn hospitalari.

En el capítol d’inversions, el Servei de Salut tendrà 45 milions d’euros, 12,8 milions més que el 2018 (+ 39,31 %). D'aquesta partida, es destinaran més de 30 milions a infraestructures i la resta a inversions en tecnologia i manteniment d’instal·lacions.
D'entre les inversions en infraestructures previstes destaquen les partides per iniciar la reconversió de l’antic Can Misses (3,4 M€) i de l’Hospital Verge del Toro (3 M€), així com la demolició d'edificis i el desenvolupament del projecte previst per al nou Son Dureta (6,59 M€).  

S'han reservat, a més, més de 2 M€ per continuar amb l'ampliació i renovació de l'Hospital de Manacor i 10,4 milions per a infraestructures d'Atenció Primària, entre les quals hi ha el nou centre de salut de Bons Aires (Palma), el nou centre de salut de Pollença, el CS de Santa Ponça i el d’Artà.

Partint de l’estimació de tancament de 2018, i tenint en compte que encara s'està analitzant la distribució d’alguns dels increments de pressupost de 2019 entre les nou gerències que integren el Servei de Salut, inicialment s'ha previst un pressupost de 933,68 M€ per a l'illa de Mallorca (137,9 M€ per a la Gerència d'Atenció Primària i la resta per als hospitals Son Espases, Son Llàtzer, Inca i Manacor).

Així mateix, es preveu un pressupost de 137,21 M€ per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera; 94,78 M€ per a l’Àrea de Salut de Menorca; 15,12 M€ per a la Gerència del 061, i 513,3 M€ per als Serveis Centrals.

Destaca també la partida prevista per a farmàcia hospitalària. Aquest capítol s’incrementa un 9,1 %, cosa que implica en xifres absolutes 47,7 milions d’euros, que serviran per a donar continuïtat als tractaments d’última generació, com per exemple els d'hepatitis C o VIH, i per a la incorporació de nous fàrmacs.

Respecte del capítol de personal, el Servei de Salut disposarà en 2019 de 56,8 M€ més que el 2018. Aquest increment pressupostari permetrà contractar nous professionals, continuar pagant la carrera professional i corregir desigualtats de gènere tenint en compte les situacions de les professionals embarassades.
 
Salut Pública i Participació

Quant a la Direcció General de Salut Pública i Participació, el pressupost de 2019 preveu una inversió de 21.010.774 €, que suposa un increment d’1.078.951 €, un 5,5 % més que el 2018.

Durant l’any 2019, aquest departament vol fer un esforç especial per al desenvolupament d’una plataforma web de promoció de la salut, que integri tots els programes que hi ha en marxa, i paral·lelament altres de nous.

En la mateixa línia, cal renovar i adaptar a les noves normatives i necessitats els sistemes d’informació de vigilància epidemiològica i s’ha d’avançar en la integració de les dades de vacunes del Servei de Salut, per tal de poder disposar d’un sistema d’informació poblacional de vacunes.

Aquest pressupost preveu també una important inversió en el laboratori de Salut Pública, ubicat a l'Hospital General de Palma. Aquesta inversió de 2 M€ permetrà millorar i modernitzar les tasques de control de la salut pública.

Per altra banda, s’iniciaran també els processos de modernització dels sistemes d'informació de seguretat alimentària (SISALUT), vigilància epidemiològica (AVEIB) i de registra de càncer (REGCAN).
 
Recerca

Pel que fa a la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, comptarà amb un pressupost de 2.977.531 €, 405.787€ més que en 2018, un increment del 15,78 %.

La Conselleria de Salut manté l’aposta per la recerca i per la formació dels professionals a través de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), que continuarà gestionant importants projectes que reben finançament de la Unió Europea.

Per donar continuïtat i estabilitat a la plantilla d'investigadors i per propiciar un entorn de recerca atractiu que permeti atreure i recuperar talent de l’exterior, durant 2019 es desenvoluparan el decret de carrera investigadora i el programa de captació de talent investigador en salut.

Així mateix, s'espera l'acreditació de l'IdISBa per convertir-lo en un centre referent nacional i internacional, amb més autonomia i capacitat de decisió per atreure programes competitius i millors investigadors a aquesta comunitat autònoma.

Des d'aquesta Direcció General, també s'està tramitant un projecte de decret que regularà la formació sanitària especialitzada a les Illes Baleares, i entre les mesures que estableix servirà per reconèixer i professionalitzar la tasca dels tutors. Serem la tercera comunitat autònoma a establir aquest reconeixement a través de normativa. Una vegada aprovat, caldrà implementar les mesures que preveu: acreditació de tutors, selecció competitiva dels càrrecs de gestió docent, etc.

D’altra banda, es continuarà amb el projecte de millora de la qualitat del sistema de formació sanitària especialitzada a les Illes Balears, que implicarà la definició d’un pla estratègic i l’impuls d’acreditació de noves unitats docents.
 
Consum

Respecte de la Direcció General de Consum, també aquí el pressupost per a 2019 s’incrementa; en aquest cas un 12,95 % superior al de 2018.

Concretament, seran 2.585.510 € que es destinaran principalment a continuar els projectes ja iniciats, com ara l’Escola de Consum o la Setmana de les Persones Consumidores a les quatre illes, i a culminar l'administració electrònica de l'àrea de consumidors.

L’objectiu principal és garantir que es compleixen els requisits que proporcionen protecció als consumidors en àmbits com ara la salut i la seguretat, mitjançant el desenvolupament de campanyes d’inspecció i control, amb èmfasi especial a la venda per Internet.

A més, durant 2019 es duran a terme campanyes de sensibilització i difusió de bones pràctiques en consum; la promoció dels codis de bones pràctiques entre les organitzacions empresarials i professionals, i es continuarà amb els programes educatius en matèria d’hàbits saludables, consum responsable, sostenible i segur.

Es reforçarà també tot el servei de la inspecció de consum, i s’incorporaran tres inspectors més a la plantilla.


Planificació i Farmàcia

La Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia comptarà amb un pressupost d’1.553.819 € l’any 2019, un 6,47 % superior al de 2018. Amb aquesta partida, entre altres coses, es donarà continuïtat a la implementació del Pla Nacional de Resistència Antimicrobiana a les Illes Balears.

Així mateix, des d'aquesta àrea s'ha previst continuar desplegant la Llei de drets i garanties de les persones en el procés de morir.

Quant als concursos per a l'adjudicació d’oficines de farmàcia, havent finalitzat pràcticament tots els contenciosos del concurs de 2015, permetrà reprendre i continuar el procediment per a l'adjudicació de 34 noves oficines de farmàcia.