torna

Detall de la notícia

Imatge 3565313

Més flexibilitat, noves figures i més autonomia pels centres marquen el nou currículum pels ensenyaments professionals de Música de les Illes Balears

\ El nou decret organitza, racionalitza i actualitza aquests estudis a les Illes Balears
\ Dona les eines perquè els estudis de Música siguin accessibles a un major nombre d’alumnes

El Consell de Govern celebrat avui ha aprovat el Projecte de decret pel qual s’estableix el nou currículum dels ensenyaments professional de música de les Illes Balears. Un nou decret que organitza, desenvolupa i actualitza les anteriors normatives amb la finalitat de millorar aquests ensenyaments i donar més autonomia als centres docents públics i privats autoritzats a les Illes que imparteixen ensenyaments professionals de música.

Estudis més accessibles i flexibles per als estudiants
Entre les novetats que aporta el decret destaquen les noves mesures per permetre la compatibilitat real entre aquests ensenyaments i els d’educació secundària obligatòria i batxillerat, amb la finalitat de facilitar a l’alumnat la possibilitat de cursar simultàniament ambdós ensenyaments i, també, per tractar d’incrementar el nombre d’alumnes en els ensenyaments de música a les Illes Balears.

Entre les mesures d’organització i d’ordenació acadèmica, s’inclouran la convalidació d’assignatures, la creació de centres integrats i el desenvolupament d’una oferta d’integració horària entre els centres d’educació secundària i batxillerat i els conservatoris professionals de música.

L’alumnat que cursa simultàniament el segon curs de batxillerat i el cinquè o el sisè curs dels ensenyaments professionals de música o dansa podrà cursar dues matèries de la seva lliure elecció del bloc d’assignatures específiques, independentment de la modalitat de batxillerat que estiguin cursant, de cara a aconseguir més convalidacions amb les assignatures de música i dansa que es cursen en els ensenyaments professionals.  

Cal fer menció que el decret permet i, a la vegada, fomenta l’estudi simultani de més d’una especialitat musical. Això representa un canvi respecte al darrer decret, que no permetia als alumnes d’estudis elementals cursar més d’una especialitat. A partir d’ara ho podran fer de forma simultània tant en els estudis elementals com en els professionals.


Més flexibilitat i autonomia per als centres
A partir de l’entrada en vigor del nou currículum aprovat avui, els ensenyaments professionals de música a les Illes Balears, que conformen un grau i s’organitzen en sis cursos i en vint especialitats, seran més flexibles, més accessibles per als alumnes i donaran més autonomia pedagògica als centres docents.   

Entre altres novetats, el decret dedica un capítol sencer a desenvolupar l’autonomia dels centres. Aquests han de disposar d’autonomia pedagògica per tal d’establir un projecte educatiu propi adequat als objectius generals i específics, tant d’aquests estudis com del seu alumnat i l’entorn.

Els centres han de definir un projecte educatiu coordinat, continuista i que estimuli l’activitat investigadora i el treball en equip del professorat, a fi d’afavorir la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments professionals de música.

A més, en l’exercici de la seva autonomia, els centres poden dur a terme experimentacions, establir plans de treball i adoptar formes d’organització o ampliacions de l’horari escolar, prèvia autorització de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Es reconeix i potencia la figura del pianista acompanyant
Per primera vegada a les Illes Balears s’oficialitza la figura del pianista acompanyant, suport clau per al desenvolupament correcte de l’aprenentatge de les especialitats instrumentals no polifòniques, ja que permet que els alumnes abordin el repertori d’obres d’una manera completa i en tota la seva dimensió estètica i formal.

El professorat pianista acompanyant té la doble funció de docent i d’intèrpret en les especialitats de Clarinet, Contrabaix, Fagot, Flauta Travessera, Oboè, Percussió, Saxòfon, Trombó, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violí i Violoncel.
 
A més, per tal de treballar adequadament el repertori instrumental que necessita acompanyament pianístic, tots els centres que imparteixin aquests ensenyaments hauran de disposar de professorat dedicat a aquesta funció.

Per finalitzar, cal remarcar un altre aspecte innovador del decret, i és el que fa referència a la convocatòria anual dels Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Professionals de Música en les especialitats de música de cambra, fonaments de composició i en cada una de les especialitats instrumentals que cada centre tengui autoritzades. La finalitat d’aquests premis és estimular els alumnes i reconèixer el seu esforç al llarg d’aquesta etapa educativa.