torna

Detall de la notícia

Imatge 3565245

Notificacions electròniques de sancions de transports

En compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que regula en els articles 41 i 43 el procediment de les notificacions electròniques, i de l'article 56 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, que estableix l'obligatorietat de dur a terme les comunicacions mitjançant mitjans electrònics, es comunica que les notificacions que es duguin a terme per part de la Direcció General de Mobilitat i Transports s’han de fer de forma electrònica.

Es troben obligats a relacionar-se mitjançant mitjans electrònics amb les administracions públiques les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i els titulars de les autoritzacions i habilitacions que es preveuen en la Llei 16/1987.

Els interessats en el procediment poden accedir a les notificacions mitjançant la Carpeta ciutadana disponible en el Punt d'accés general electrònic de l'Administració (http://administracion.gob.es), que funcionarà com un portal d'accés.

Cal indicar que s’entendrà que s’ha rebutjat la notificació quan hagin transcorregut deu dies naturals, des que es trobi a disposició de l'interessat, i no se n’hagi accedit al contingut. Aquest fet s’ha de fer constar en l'expedient, es considerarà que s’ha efectuat el tràmit i es continuarà amb el procediment.

Els interessats poden identificar una adreça de correu electrònic que servirà per a la tramesa dels avisos regulats a la Llei 39/2015, però no per a la pràctica de notificacions. A aquest efecte, s'ha habilitat el correu electrònic altesemail@dgmobil.caib.es, mitjançant el qual els interessats podran comunicar a la Direcció General de Mobilitat i Transports les següents dades: raó social, CIF, telèfon i l'adreça de correu electrònic a la qual es trametrà l'avís.