torna

Detall de la notícia

Imatge 3542614

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears inicia l'elaboració del seu pla d'igualtat

Avui s’ha constituït la Comissió d’Igualtat de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa). Les funcions d’aquesta Comissió són analitzar i proposar les mesures encaminades a assolir la igualtat efectiva entre homes i dones a l’IdISBa, i fer el seguiment de l’aplicació correcta de les mesures adoptades.

Addicionalment, la Comissió d’Igualtat serà l’òrgan consultiu en matèria de gènere per al personal contractat i adscrit a l’entitat.

La Comissió d’Igualtat de l’IdISBa està formada per quinze membres, entre els quals hi ha representants de totes les entitats adscrites a l’Institut. Així mateix, s’ha vetllat perquè els integrants representin cadascuna de les etapes de la carrera investigadora.

En aquesta primera reunió, s’ha presentat un diagnòstic de la situació actual dels treballadors i treballadores de l’entitat i s’ha establert un calendari de les tasques que s’han de dur a terme pròximament.

A més, s’ha consensuat una enquesta adreçada a tot el personal contractat i adscrit a l’IdISBa, encaminada a establir un diagnòstic inicial i detectar d’aquesta manera les àrees i actuacions en què cal incidir especialment en termes d’igualtat.

De la informació obtinguda de l’enquesta, juntament amb les actuacions i recomanacions sorgides en el si de la Comissió, s’elaborarà el I Pla d’Igualtat entre Homes i Dones.

L’elaboració d’aquest Pla d’Igualtat respon al compromís de l’IdISBa en el desenvolupament i l’establiment de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i el foment de mesures per aconseguir la igualtat efectiva a l’entitat.
Així mateix, aquest Pla s’integra en la política de l’entitat en termes de recursos humans establerta en el pla d’acció en recursos humans, emmarcada en l’estratègia HRS4R de la Comissió Europea.