torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'esborrany de Projecte de Decret pel qual es declara d'utilitat pública la lluita contra la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tràmit d'informació pública de l'esborrany de Projecte de Decret pel qual es declara d’utilitat pública la lluita contra la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la.

Amb l’aprovació d’aquest nou Decret es pretén:

  • Qualificar d’utilitat pública la lluita contra la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) de conformitat amb el que estableix l’article 15 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
  • Establir les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la, d’acord amb la Decisió 2015/789, sobre mesures per evitar la introducció i propagació dins la Unió de la Xylella fastidiosa (Wells et al.) i les seves modificacions.

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 23 d’octubre de 2018 (publicada en el BOIB núm. 138, de data 3 de novembre de 2018),  com a conseqüència de un nota interpretativa de la Comissió Europea de l’apart 7 de l’article 7 de la  Decisió d’execució (UE) 2015/789 de la Comissió, de 18 de maig de 2015, sobre mesures per evitar la introducció i propagació dins la Unió de Xylella fastidiosa (Wells et al.), en la redacció donada per la Decisió d’execució (UE) 2017/2352 de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, que afecta a l’àmbit de les inspeccions oficials de les autoritats fitosanitàries s’han hagut de fer una sèrie de modificacions al projecte de Decret (Arts. 2e; 4.4; 4.5; 5; 6.2; 7; 8; 10.4), per la qual cosa, novament s’ha obert un procés participatiu fins al dia 23 de novembre de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de Decret pel qual es declara d’utilitat pública la lluita contra la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General d’Agricultura i Ramaderia).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.