torna

Detall de la notícia

Procés de consulta pública de l'Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolar de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

   a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

   b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

   c. Objectius de la norma

   d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

Podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta.

Aquest procés participatiu de consulta prèvia està obert fins al dia 19 de novembre de 2018 (inclòs).

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.