torna

Detall de la notícia

Aprovada la Memòria de l'IBDona 2017

S'aprova la Memòria del 2017 de l'Institut Balear de la Dona a la sessió del Consell Rector del 24 d'octubre del 2018

La memòria de l’Institut Balear de la Dona de l’any 2017 reflecteix la tasca i la feina diàries en relació a les polítiques d’igualtat entre dones i homes a les Illes Balears. Dels projectes més rellevants, en destaquen dos d'especialment representatius. D’una banda, la introducció de la coeducació als centres públics de les Illes Balears, perquè els infants educats en igualtat seran els homes i les dones que convertiran la nostra societat en una societat igualitària. I, de l’altra, les taules de coordinació que s’han creat i es continuen impulsant a diferents municipis de les Illes Balears. Les taules són punts de trobada que permeten la comunicació i la coordinació entre les diferents entitats i institucions implicades directament o indirecta en la lluita contra la violència de gènere, com són els ajuntaments, els centres educatius, els centres de salut o les forces de seguretat, amb la qual cosa s’aconsegueix millorar la resposta i l’atenció
integral a les víctimes.