torna

Detall de la notícia

Imatge 3529118

A partir del proper mes de gener començaran les revisions mèdiques entre els 13 mil docents de les Illes Balears

\ El Consell de Govern autoritza avui una despesa de més d’1 milió d’euros per l’arrendament del local que se convertirà en la seu del nou servei
\ A la vegada, autoritza la contractació del Servei de Vigilància de la Salut per als docents de les Illes Balears per més de 900 mil euros


El Consell de Govern ha aprovat avui dos decrets que suposen un avanç en la creació del Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent que presta serveis als centres docents públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Un servei que donarà cobertura als més de 13.000 docents que fan feina als centres educatius públics de les Illes Balears.
 
D’una banda, el Consell de Govern ha aprovat avui concedir l’autorització al conseller d’Educació i Universitat per exercir les competències d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’expedient d’arrendament d’un immoble a Palma per ubicar-hi la seu central del Servei de Prevenció de Riscs Laborals del personal docent per un total de 1.053.000 euros. L’import cobreix l’arrendament de la nova seu de l’any 2019 i a l’any 2033.
 
De l’altra, el Consell de Govern ha aprovat avui autoritzar la despesa corresponent a la prestació del servei de desenvolupament complet de la vigilància de la salut individual i col·lectiva del personal docent a les illes de Mallorca, Menorca i d'Eivissa - Formentera, durant els anys 2019 a 2020 per un import de 905.581 euros.
 
Un nou servei de prevenció propi per garantir la protecció de la salut del personal docent
Aquestes dues actuacions suposen nous passos en la constitució del Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent històricament demanat a les Illes Balears.
 
Per primera vegada es garanteixen les revisions mèdiques als 13 mil docents de centres educatius de les Illes Balears. El servei començarà a funcionar a partir del proper mes de gener de 2019 i es calcula que en 3 anys tot el personal que ho sol·liciti podrà accedir a aquests serveis.
 
El servei de prevenció de riscs laborals per al personal docent dependent de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Universitat prestarà servei als centres públics docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té la finalitat de promoure la millora de les condicions de feina i de garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i de la salut d’aquest personal davant els riscs que es deriven del treball.
 
Funcions del Servei de Prevenció de Riscs Laborals
Aquest servei de prevenció és l’òrgan encarregat de garantir la protecció adequada de la seguretat i de la salut del personal docent i es crea amb rang orgànic de servei adscrit a la Conselleria d’Educació i Universitat.
 
Cal esmentar que entre els seus principis generals es troba l’acció preventiva, l’avaluació de riscs i la planificació d’aquestes tasques per tal d’adoptar les mesures necessàries perquè la prevenció i la vigilància de la salut dels empleats públics siguin efectives.
 
Aquest servei ha de proposar les instruccions necessàries en aquesta matèria i ha d’establir les mesures que han d’adoptar tots els centres docents públics, sota la direcció del conseller d’Educació i Universitat.
 
Cal destacar també que entre les funcions del Servei de Prevenció de Riscs Laborals es troba l’avaluació dels riscs laborals als centres de treball i als llocs de feina d’aquests centres identificant els factors de risc que poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors, la planificació d’activitats preventives, l’estudi de les patologies d’origen professional, la creació d’un registre d’accidents de feina i la promoció de la salut al lloc de treball, entre d’altres.
 
El decret també estableix mesures de control del servei i el paper dels comitès intercentres de seguretat i salut a cada una de les illes i del professorat de religió dels centres.
 
També cal ressaltar que el Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal docent disposarà de 4 especialitats: medicina del treball, seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada.