torna

Detall de la notícia

Tràmit d'informació pública del Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del personal voluntari de protecció civil de les Illes Balears

D’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, en relació amb l’apartat 3 de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 24 de setembre de 2018, se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del personal voluntari de protecció civil de les Illes Balears, durant un termini de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant el qual es podrà consultar el projecte esmentat, així com la resta de l’expedient d’elaboració de la norma, a la seu de la Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques ubicada en el carrer de Francesc Salvà, s/n (es Pont d’Inca), de Marratxí, i en la pàgina web «http://participaciociutadana.caib.es»; com també, si escau, presentar al·legacions davant la mateixa Secretaria General o, per mitjans telemàtics, mitjançant l’apartat «Participació en l’elaboració de normativa» de la pàgina web abans esmentada.