torna

Detall de la notícia

Imatge 3525882

Programa d'experiència formativa "La tutoria: estratègies de gestió de grup i de l'equip docent". NOVETAT - Llista provisional de centres admesos

En el BOIB núm. 125, d’11 d’octubre, s’ha publicat una Resolució conjunta de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de dia 8 d’octubre de 2018 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació secundària obligatòria a participar en el programa d’experiència formativa “La tutoria: estratègies de gestió de grup i de l’equip docent” per al curs 2018-2019.

Els objectius d’aquests programa, que es desenvolupa mitjançant la col·laboració del Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, són:

  • Definir i treballar l’acció tutorial centrada en tres eixos:

- El seguiment i l’acompanyament del desenvolupament de cada alumne. La cohesió de grup. La planificació i coordinació de l’acció tutorial.

- La dinamització i l’articulació de l’equip docent.

- La comunicació i la cooperació amb les famílies.

  • Compartir eines i recursos per desenvolupar l’acció tutorial.

Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen el primer curs de l’educació secundària obligatòria (ESO) durant el curs 2018-2019.

Els centres participants en el programa es comprometen a comptar amb la participació en el programa d’un a tres docents de primer d’ESO (tutors/cap d’estudis) i a dissenyar, dur a terme i avaluar un projecte d’acció tutorial amb un grup de primer d’ESO.

Sol·licitud, termini i lloc de presentació

1. La sol·licitud per participar a la convocatòria ha de seguir el model que figura a l’annex 3 i s’ha de presentar en el termini de 30 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. La sol·licitud de participació s’ha d’adreçar a l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar i s’ha de lliurar al Registre General de la Conselleria d’Educació i Universitat, a les delegacions territorials o a qualsevol registre oficial, d’acord amb el que s’estableix a l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En qualsevol cas s’ha de trametre una còpia de la sol·licitud a l’adreça electrònica convivexitilles@gmail.com.

Els docents que hagin participat a la formació inicial, hagin implementat el programa i hagin presentat la memòria, sempre que aquestes activitats comptin amb una valoració positiva, tenen dret al reconeixement de 30 hores de formació permanent del professorat.