torna

Detall de la notícia

Imatge 3525414

Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears 2014-2020

La Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat ambiental i Residus treballa en les següents línies d'actuació incloses al Programa Operatiu FEDER de Balears 2014-2020:

  • Sistema intel·ligent de recollida de residus urbans. En línia amb diverses normatives de la Unió Europea, estatals i autonòmiques, la Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus preveu la informatització de les deixalleries amb l’adquisició de tot el software i hardware per registrar telemàticament les quantitats exactes i tipus de residus dipositats per cada usuari de les deixalleries. Es tracta d’equips informàtics, bàscules, maquinària, software específic i targetes electròniques que utilitzaran els operadors de la instal·lació i els ciutadans quan facin ús de les deixalleries. A través d’aquest control d’entrades, es podrà incentivar als ciutadans en les bones pràctiques de gestió de residus que revertirà en una millora notable de la implementació del servei públic de recollida selectiva de residus urbans.

L’assignació FEDER prevista per al desenvolupament d’aquest projecte ascendeix aproximadament a 2,5 milions d’euros amb una taxa de cofinançament del 50%. La part no finançada per FEDER serà aportada per la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.