torna

Detall de la notícia

Imatge 3520777

Convocatòria de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric

Actuacions Subvencionables: Són subvencionables en aquesta convocatòria les inversions en instal·lacions realitzades a les Illes Balears que compleixin els requisits següents:

 a) Les instal·lacions frigorífiques no han de contenir gasos fluorats d'efecte hivernacle amb un PEA igual o superior a 150, excepte en els circuits refrigerants primaris dels sistemes en cascada.

 b) El 100 % de la superfície de mobles de congelats i el 70 % dels metres lineals de mobles frigorífics que refreden a temperatura igual o inferior a 6ºC instal·lats en l'establiment de refrigeració comercial hauran d'estar tancats, ja sigui mitjançant la instal·lació de portes o tapes.

 c) La nova instal·lació ha de tenir més de 40 kW de potència frigorífica instal·lada.

 d) Les actuacions objecte de la sol·licitud no es poden haver finalitzat abans de la data de notificació de la concessió de la subvenció i s’han de pagar i justificar en el termini de sis mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de la concessió.

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques dedicades a la distribució comercial d’aliments, amb residència fiscal a Espanya. En el cas d’establiments explotats per un contracte de franquícia, ha de ser el franquiciat qui les sol·liciti. Per distribució comercial d'aliments es consideren tots aquells establiments dedicats a l'emmagatzematge, exposició o distribució de productes, per a la venda a usuaris finals, en venda al detall i serveis alimentaris.

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 10 d’octubre de 2018 i finalitza el 16 de novembre de 2018.

Quantia de les ajudes: La quantia de les ajudes serà de 650 euros per kW de potència frigorífica instal·lada, amb un màxim de 100.000 euros per instal·lació i de 200.000 euros per persona beneficiària.

Aquestes ajudes estan recolzades pel Pla d'Impuls al Medi Ambient PIMA FRIO i estan finançades pel Ministeri per a la Transició Ecològica.