torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'esborrany de Projecte de Decret pel qual s'estableix el Pla de Gestió Pluriinsular per a la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears

Amb l’aprovació d’aquest nou Decret es persegueix:

 — Adaptar la pesqueria a la Llei 6/2013, de 7 de novembre, i al Reglament europeu 1967/2006, de 21 de desembre.

 — Millorar la governança i reforçar l’òrgan de cogestió creat amb l’anterior Pla de Gestió amb representants de les administracions afectades, del sector pesquer, de les institucions científiques i de les entitats conservacionistes.

 — Millorar alguns aspectes tècnics de l’anterior Pla de Gestió Pluriinsular: el cens d’embarcacions, la quota anual total del gerret, possibilitar l’intercanvi de quotes i l’obligatorietat dels formularis de pesca.

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 20 de setembre de 2018 (publicada en el BOIB núm. 119, de data 27 de setembre de 2018) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 19 d’octubre de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de Decret pel qual s’estableix el Pla de Gestió Pluriinsular per a la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Pesca i Medi Marí a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General de Pesca i Medi Marí).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç"

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa