torna

Detall de la notícia

Tràmit d'informació pública del Projecte de decret de categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears

Tràmit d’informació pública del Projecte de decret pel qual es creen noves  categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, es canvia la denominació de diverses categories, es modifica el requisit de titulació d’altres categories ja existents, s’extingeixen quatre categories, es preveu la integració en algunes de les noves categories creades i es modifiquen les funcions d’una categoria

Aquest Decret té per objecte crear diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i regular els requisits de titulació, les funcions i les retribucions, preveure’n —si cal— la integració, a més de modificar el requisit de titulació de categories ja existents, canviar la denominació de diverses categories, declarar com a extintes diverses categories i modificar les funcions d’una categoria.

Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució del director general de Recursos Humans i Relacions Laborals de 17 de setembre de 2018, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret pel qual es creen noves  categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, es canvia la denominació de diverses categories, es modifica el requisit de titulació d’altres categories ja existents, s’extingeixen quatre categories, es preveu la integració en algunes de les noves categories creades i es modifiquen les funcions d’una categoria i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (carrer de la Reina Esclarmunda, 9, 07003, de Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.