torna

Detall de la notícia

Imatge 3496093

Dades estadístiques

Programa d'Estadística de les Illes Balears. Plans i programes de formació adreçats a empleats públics.

L'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en desplegament del Pla d'estadística de les Illes Balears 2014-2017, publica les dades relatives als plans i programes de formació adreçats a empleats públics en una fitxa d'operació estadística:

Fitxa d'operació estadística:
Codi: 14 303 010
Denominació: Plans i programes de formació adreçats a empleats públics.
Població: Empleats públics de les administracions de les Illes Balears.
Variables principals: número de cursos, total d’hores, persones admeses, renúncies, total certificats, certificats homes, certificats dones, satisfacció dels alumnes.
Calendari de difusió: anual (mes de maig).
Inici programa: any 2015.

Any 2015 Dades estadístiques Satisfacció per plans
Any 2016 Dades estadístiques Satisfacció per plans
Any 2017 Dades estadístiques Satisfacció per plans
Any 2018 Dades estadístiques Satisfacció per plans