torna

Detall de la notícia

Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears

Objecte de la llei:

1.    Aquesta Llei té per objecte establir els principis bàsics de la contractació, la concertació i la cooperació directa dels serveis a les persones en l’àmbit social que formalitzin les administracions públiques competents a les Illes Balears, amb la finalitat de proveir uns serveis de qualitat a la ciutadania.

2.    De conformitat amb els principis esmentats, es regulen fórmules de col·laboració o concertació que serveixin per complementar i preservar el model públic de prestació de serveis a les persones en l’àmbit dels serveis socials, caracteritzat per les notes d’universalitat, d’assegurament, finançament i planificació públics, de gestió pública o privada concertada partint de l’exigència d’idèntiques prestacions i nivells de qualitat, i d’avaluació i control públics. Així mateix, es dissenya un règim singular de contractació pública que posi èmfasi en la qualitat, que es pot utilitzar quan s’usin fórmules de contractació pública.

3.    Les fórmules que preveu aquesta norma s’han d’aplicar atenent a la millor eficàcia i eficiència de la prestació que es pretengui satisfer, per a la qual cosa cal motivar l’opció triada.

4.    El Govern de les Illes Balears promourà fórmules de cooperació interadministrativa per aconseguir el millor funcionament del model de prestació d’aquests serveis essencials a les persones.