torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i d'informació pública del Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears

Els esborranys del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics i del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears es varen sotmetre a informació pública, mitjançant la Resolució de la directora general de Cultura de 20 de juny de 2018, i es varen posar a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Cultura, carrer de l’Uruguai, s/n i a la seva pàgina web (<http://dgcultur.caib.es>); a l’Institut d’Estudis Baleàrics, carrer d’Alfons el Magnànim, 29 i a la seva pàgina web (http://ieb.caib.es), i al Portal de Participació Ciutadana (<http://participaciociutadana.caib.es>) de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

Es va detectar un error en els esborranys publicats, per la qual cosa els documents es varen retirar, es varen corregir i, posteriorment, es varen tornar a sotmetre a informació pública mitjançant la Resolució de la directora general de Cultura de dia 9 de juliol, que modifica la Resolució de dia 20 de juny.

Atès que, un cop valorades les al·legacions presentades, s’han introduït modificacions substancials al Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, i tenint en compte que els dos expedients es tramiten de manera paral·lela, es considera convenient tornar a sotmetre a informació pública els projectes de decret esmentats.

D’acord amb la Resolució de la directora general de Cultura de 31 d’agost de 2018 (publicada en el BOIB núm. 111, de 8 de setembre), s’ha obert un procés d’informació pública fins al dia 28 de setembre de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Cultura, carrer de l’Uruguai, s/n, a la seu de l’Institut d’Estudis Baleàrics, carrer d’Alfons el Magnànim, 29, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Direcció General de Cultura o Institut d’Estudis Baleàrics).

Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:

http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.