torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a la redacció del projecte de decret sobre la pel qual s'estableixen els currículums de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Ebenisteria Artística i al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny

Consulta pública prèvia a la redacció del projecte de decret sobre la pel qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny conduents al títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Ebenisteria Artística i al títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Forja Artística, tots dos de la família professional artística d’Escultura

La Conselleria d’Educació i Universitat, a través de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

 

a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c. Objectius de la norma.

d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Podeu trobar la informació necessària sobre aquest projecte accedint al següent enllaç de la Conselleria d’Educació i Universitat:

Així, abans de la redacció del projecte de decret pel qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny conduents al títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Ebenisteria Artística i al títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Forja Artística, tots dos de la família professional artística d’Escultura  podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit al Servei d’Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat, (c. del Ter, 16, 07009 de Palma), en el mateix termini.