torna

Detall de la notícia

Convocatòria de subvencions per a projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a l'any 2018

Accions susceptibles d'ajut, en el marc d'aquesta convocatòria: Programes adreçats a fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

 

Les entitats beneficiàries són

- Associacions i federacions d'associacions sense ànim de lucre, radicades a les Illes Balears i amb personalitat jurídica pròpia.

- Fundacions privades sense ànim de lucre, l'àmbit d'actuació de les quals sigui, totalment o parcialment, les Illes Balears i amb personalitat jurídica pròpia.

- El efectes d'aquesta convocatòria i pel tipus de programa de què es tracta, tindran la consideració d'entitats beneficiàries les associacions i federacions d'associacions juvenils i els clubs esportius, sense ànim de lucre, que siguin de composició femenina o tenguin una secció o àrea de la dona i promoguin actuacions incloses en els programes subvencionables, així com les entitats religioses que duguin a terme programes d'inserció, lluita contra l'exclusió de dones i contra les violències masclistes; totes radicades a les Illes Balears i amb personalitat jurídica pròpia.

 

El termini per presentar les sol·licituts i la documentació adjunta és de 20 dies a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el BOIB.

La despesa subvencionable per projecte és del 80% del cost del projecte amb un màxim de 10.000 euros.