torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'esborrany del Projecte de Decret per regular el Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears

Informació pública de l'esborrany de Projecte de Decret per regular el Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears

Amb l’aprovació d’aquest nou Decret es persegueix:

— Millorar el control, el seguiment de les activitats i la seguretat de la flota pesquera balear mitjançant un sistema electrònic de localització d'embarcacions a les reserves marines de les Illes Balears.

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 20 d’agost de 2018 (publicada en el BOIB núm. 105, de data 25 d’ agost de 2018) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 14 de setembre de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de Decret per regular el Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Pesca i Medi Marí a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General de Pesca i Medi Marí).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.