torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'esborrany del Projecte de l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per la qual s'inclou la varietat calop blanc, B. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades

Tràmit d'informació pública de l'esborrany del Projecte de  l’Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per la qual s’inclou la varietat calop blanc, B. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears

Amb l’aprovació d’aquesta nova Ordre es pretén:

— Incloure la varietat Calop blanc dins la classificació de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears, ja que es compleixen les disposicions que s’estableixen al capítol III del Reial decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, per a la inclusió com a varietat autoritzada a les Illes Balears

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 3 d’agost de 2018 (publicada en el BOIB núm. 105, de data 25 d’agost de 2018) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 14 de setembre de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de  l’Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per la qual s’inclou la varietat calop blanc, B. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General d’Agricultura i Ramaderia).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.