torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret de modificació del Decret 31/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els drets dels consumidors i usuaris relatius a la venda al públic a la menuda de gasolines

Tràmit d’audiència i informació pública del Projecte de decret de modificació del Decret 31/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els drets dels consumidors i usuaris davant l’activitat de venda al públic a la menuda de gasolines i gasoils d’automoció en el territori de les Illes Balears.

Aquest Decret té per objecte la modificació de l’article 7 del Decret 31/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els drets dels consumidors i usuaris davant l’activitat de venda al públic a la menuda de gasolines i gasoils d’automoció en el territori de les Illes Balears.

Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució del director general de Consum de 9 d’agost de 2018, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret de modificació del Decret 31/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els drets dels consumidors i usuaris davant l’activitat de venda al públic a la menuda de gasolines i gasoils d’automoció en el territori de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.
Les al•legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Consum (carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut.
Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al•legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana (http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/) del Govern de les Illes Balears.