torna

Detall de la notícia

Imatge 3463787

Salut convoca ajudes per 10.000 euros per finançar accions de formació i assessorament als consumidors

La Direcció General de Consum convoca subvencions per un import de 10.000 euros per finançar activitats d’informació, educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, i l’edició de publicacions relacionades amb el consum. Les associacions de persones consumidores i usuàries amb domicili social a les Illes Balears inscrites en el Registre d’Associacions de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears disposen de 15 dies per presentar la sol•licitud.

El director general de Consum, Francesc Dalmau, ha destacat la importància d’haver recuperat aquestes ajudes, que no es convocaven des de 2010. “Les associacions ens ajuden i són cabdals en la informació i l’assessorament als consumidors de les Illes Balears, i el teixit associatiu de consum és per a molts de consumidors la porta d'entrada a l'Administració de consum, per la qual cosa cal que disposin de tots els recursos necessaris per difondre, publicar i formar la ciutadania en matèria de consum” ha recalcat.
D’acord amb les bases de la convocatòria, entre les activitats susceptibles de rebre aquestes ajudes hi ha les següents:
a.    Atenció de les persones consumidores i usuàries de forma presencial i a través d'altres mitjans (telèfon, web, etc.) per a la tramitació i gestió de consultes, denúncies i reclamacions relatives a relacions de consum.

b.    Xerrades informatives, taules rodones, exposicions i activitats similars sobre temes relacionats amb les persones consumidores, la protecció i l’exercici dels seus drets, amb una durada màxima de dues hores.

c.    Cursos, jornades, seminaris, conferències, tallers i activitats similars de més de dues hores de durada, adreçats a les persones consumidores i usuàries per tal de fomentar l'exercici dels seus drets en els actes de consum, i als formadors per tal d’ actualitzar els seus coneixements de la normativa.

d.    Edició de material propi i publicacions necessari per fer difusió de les actuacions anteriors amb contingut exclusiu en temes de consum (díptic, tríptic, fullet, butlletí, llibre, contingut web, cartell, productes de marxandatge i similars).

e.    Actuacions d'informació i orientació sobre temes de consum i els drets de les persones consumidores i usuàries a través d’activitats divulgatives en els mitjans de comunicació (programes de ràdio i televisió, premsa, altres mitjans impresos, digitals i similars).

Entre la documentació que han d’adjuntar les entitats interessades hi ha una memòria explicativa de les activitats que es volen dur a terme, amb la indicació del pressupost, el detall d’ingressos i les despeses previstes, i els antecedents i recursos humans i materials necessaris per a l’execució. També s’hi ha d’incorporar el certificat emès per l'associació de les activitats realitzades durant els dos anys previs a la sol•licitud de la subvenció i el resum del pressupost total de l’entitat de l’exercici actual i de l’anterior al que es fa la petició.

Les entitats disposen de 15 dies per presentar la sol•licitud a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (21 de juliol), on es poden consultar les bases i els annexos. També ho poden fer a través de la seu electrònica <https://www.caib.es/seucaib>.