torna

Detall de la notícia

Informació pública en relació al projecte de decret pel qual es regularan els habitatges desocupats, el seu registre i el procediment de cessió obligatòria per part de grans tenidors

Aquest projecte de decret té per objecte desenvolupar l’establert al capítol IV de la Llei 5/2018, de 19 de juny, d’habitatge de les Illes Balears i, en concret:
- regular el Registre d’habitatges desocupats: el procediment d’inscripció, de modificació i cancel·lació de les dades…
- desenvolupar el procediment de cessió temporal dels habitatges desocupats que constin inscrits en el Registre i que siguin de titularitat de grans tenidors
- desenvolupar el procediment de gestió dels habitatges desocupats que s’hagin cedit a l’IBAVI i la seva posterior adjudicació a les persones o famílies necessitades
La resolució per la qual es sotmet a informació pública de la ciutadania l’esborrany inicial del projecte de decret pel qual es regularan els habitatges desocupats, el seu registre i el procediment de cessió obligatòria per part de grans tenidors s’ha publicat al BOIB núm. 98, de 09 d'agost de 2018.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (c. de la Palma, 4, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i han d’anar adreçades a la Direcció general d’Arquitectura i Habitatge.

Igualment es poden presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.  Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.