torna

Detall de la notícia

Imatge 3444227

Es posa en marxa el programa Cohabita, per accedir a l'habitatge a través de cooperatives

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, acompanyat del director general d’Arquitectura i Habitatge, Eduard Vila, i la gerent de l’IBAVI, Maria Antònia Garcías, ha presentat el programa “Cohabita, habitatges protegits en cessió d’ús”, que ha posat en marxa el Govern de les Illes Balears a través de l’Institut Balear de l’Habitatge.
Aquest programa es basa en fomentar les cooperatives d’habitatge, que és una mesura que contempla la Llei d’Habitatge que ja està en vigor. Es tracta d’una via més per accedir a una vivenda amb un règim diferent al de la propietat o el lloguer.

Cohabita consisteix en la cessió de sòl públic, amb els respectius projectes arquitectònics, a cooperatives d’habitatge per a l’autopromoció de la vivenda protegida en règim de cessió d’ús durant un termini de 75 anys.
És un altre model d’accés a l’habitatge no especulatiu on la cooperativa constituïda sense ànim de lucre assumeix la propietat del dret de superfície del sòl i construeix els immobles, mentre que les persones sòcies de la cooperativa tenen el dret d’ús.

Avantatges
1.- S’eliminen els beneficis del promotor. La cessió de sòls de titularitat pública i la subvenció de l’IBAVI permeten oferir l’accés a l’habitatge a través d’una entrada inicial retornable d’entre 15.000 i 20.000 euros i una renda mensual assequible, entre els 400 i els 500 euros.
Sempre es pot renunciar al dret d’ús de l’habitatge i recuperar l’entrada inicial actualitzada segons l’IPC.
2.- És una fórmula de gestió col·lectiva que administra i conserva l’edifici i també decideix el model de convivència que es vol impulsar. En ser un sistema de titularitat col·lectiva, es posa el focus en l’ús efectiu de l’habitatge i no en la seva mercantilització.
A diferència de les cooperatives que adjudiquen la propietat individual, la cessió d’ús és un règim pensat per eliminar tota la possibilitat de lucre immobiliari, concedint a la persona sòcia el dret a residir de forma habitual i permanent.
3.- Des del punt de vista mediambiental, els projectes arquitectònics que es promouen segueixen criteris que permeten reduir l’impacte ambiental de les construccions, tals com els consums d’energia i aigua. Es prioritzen les energies renovables i s’afavoreix l’ús de materials locals.

Requisits d’accés
Les persones que vulguin participar en aquest programa han de complir uns requisits:
-En primer lloc, s’han d’inscriure en el registre de demandants d’habitatge de protecció oficial de les Illes Balears.
-No poden tenir una residència en propietat.
-Han d’estar d’acord amb els objectius del projecte i amb les normes de convivència de la cooperativa.
-No han de superar el nivell d’ingressos màxim establert per llar:
 

  • Règim general: 4,5 vegades IPREM (Indicador públic de renda a efectes múltiples): 33.838,15 euros/any
  • Família nombrosa i persones amb discapacitat: 5 vegades l’IPREM: 37.597,95 euros/any.

Funcionament
Els habitatges cooperatius en cessió d’ús són gestionats per la pròpia comunitat a través d’un sistema de governança horitzontal, on els estatuts i el reglament intern regulen el bon funcionament. La fórmula és 1 persona sòcia, 1 vot.
 El reglament intern és el document més personal de la cooperativa. Inclou les normes de convivència d’acord amb els ideals del grup i l’equipament de la promoció.

Solars del programa Cohabita
Els solars i els projectes arquitectònics que ha posat a disposició l’IBAVI per al programa Cohabita són:

-42 habitatges d’HPO en el carrer Es Cos, nº 53 de Son Servera.
-21 habitatges d’HPO en el carrer Es Molí Nou nº1 de Vilafranca de Bonany.
-11 habitatges d’HPO en el Carrer de Lleó XIII, nº 15 de Manacor
-23 habitatges d’HPO en el carrer Grup Escolar, nº 73 de Llucmajor.
-20 habitatges d’HPO en el carrer Balanguera, nº 17 de Santa Maria del Camí.

Finançament 
La despesa de la promoció es finança de la següent manera, tenint en compta que la cessió dels solars per part de l’IBAVI suposa un estalvi d’aproximadament el 20% del cost total de la promoció:
-Cooperativistes: 10%
-Finançament extern: 80%
- Finançament per part de l’IBAVI: 10%

Despeses 
Per habitatge, s’ha de realitzar l’aportació inicial retornable d’entre 15.000 i 20.000 euros i complir amb la renda mensual (400-500 euros).
Durant l’ús de la llar, la renda es destinarà al retorn del préstec hipotecari, al manteniment edificatori, al pagament del cànon pel dret de superfície i a la dotació dels fons de la cooperativa, de forma que l’excedent sempre s’inverteix en la mateixa cooperativa i mai es pot repartir entre les persones sòcies.
Durant el termini de devolució del préstec, s’aplica un cànon reduït i, una vegada amortitzat el préstec, el cànon es normalitza. Així i tot, l’amortització total del préstec suposa una disminució de la renda mensual.

Terminis
El programa Cohabita s’encetarà el proper mes de setembre amb la publicació dels plecs del concurs de cadascuna de les promocions ofertades.
- Entre setembre i desembre de 2018, les persones interessades poden crear la cooperativa i presentar la seva proposta.
- A finals de gener de 2019, està prevista l’adjudicació del concurs públic.
- Desprès de l’adjudicació i fins a mitjans de març  la cooperativa s’haurà d’inscriure en el Registre de Cooperatives de les Illes Balears.
Fins a finals de març, s’ha de constituir el dret de superfície en favor de la cooperativa i la seva inscripció en el Registre de la Propietat.
- Fins al mes de maig es pot modificar el projecte arquitectònic d’acord amb els compromisos presentats al concurs i sol·licitar la llicència d’obres.
- Es preveu un termini de dos anys per construir els habitatges, durant els quals els serveis tècnics de l’IBAVI vetllaran per garantir el bon fi de la promoció.
Una vegada finalitzades les obres, s’ha d’obtenir la qualificació d’habitatge de protecció oficial.

Les persones interessades a ampliar informació sobre aquest programa, poden demanar cita prèvia a l’IBAVI, on les ajudaran a resoldre els seus dubtes.