torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i d'informació pública del Projecte de decret pel qual es regula la Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears

Aquest Projecte normatiu té com a objecte regular la Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears, creada a l'article 100 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, per prevenir qualsevol tipus d'acció o manifestació de violència, racisme o xenofòbia, o que la pugui generar, com a conseqüència d'activitats o competicions esportives en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es sotmet a informació pública l’esborrany inicial del Projecte de decret pel qual es regula la Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears s’ha publicat en el BOIB núm. 94, de 31 de juliol de 2018.

Aquest procés d’informació pública està obert fins al dia 22 d’agost de 2018.

Les al·legacions es poden presentar a la seu de la Direcció General de d'Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, carrer de l'Uruguai, s/n (Palma Arena), 07010 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç: http://participaciociutadana.caib.es.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.