torna

Detall de la notícia

Tràmit d'informació pública de l'Avantprojecte d'ordre per la qual es regula la fitxa notarial per a determinats supòsits de ITP i AJD i, de ISiD

Tràmit d’informació pública de l’Avantprojecte d’ordre per la qual es regula la fitxa notarial per a determinats supòsits de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions.

 

D’acord amb allò que disposa l’article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i en compliment d’allò que estableix l’apartat 5 de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 18 de juliol de 2018 per la qual s’acorda l’inici del procediment, es sotmet a informació pública l’Avantprojecte d’ordre per la qual es regula la fitxa notarial per a determinats supòsits de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions, durant un termini de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini l’Avantprojecte esmentat es pot consultar en les webs http://hisendaiaapp.caib.es i http://participaciociutadana.caib.es i en el Departament Jurídic i Administratiu, adscrit a la Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, ubicat al carrer del Palau Reial, 17, de Palma. Les al·legacions s’han de presentar preferentment per mitjans telemàtics mitjançant l’apartat «Participació en l’elaboració de normativa» de la web http://participaciociutadana.caib.es, abans esmentada, o a la seu de la Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La proposta normativa pretén assolir un objectiu doble: d'una banda, millorar el control tributari i fer més eficient la tasca de verificació del compliment de les obligacions tributàries de la ciutadania que desenvolupa l'Agència Tributària de les Illes Balears, i, de l'altra, facilitar als obligats tributaris el compliment esmentat mitjançant dues mesures concretes:

—        La primera mesura consisteix a suprimir, en determinats supòsits, l'obligació que té el notari de trametre la còpia autoritzada a què es refereix l'article 79.2 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat.

—        La segona mesura consisteix a posar a disposició del contribuent un esborrany de declaració liquidació emplenat per l'Administració sobre la base de les dades de la declaració informativa notarial.

Aquestes mesures permeten la reducció dels costs indirectes derivats del compliment de les obligacions formals establertes, alhora que l'obligat tributari veu reforçada la seguretat jurídica davant de l'Administració tributària.

Pel que fa a la fitxa notarial, i tenint en compte les possibilitats actuals de l’ATIB s’iniciarà la utilització d’aquest tràmit amb un número limitat de fets imposables i de documents públics per assegurar l’efectivitat de la mesura. Tot això sense perjudici que es vagin incorporant, prèvia consulta al Col·legi Notarial, altres fets imposables amb la vocació final que abasti tots els fets imposables derivats d’aquests tributs.

Pel que fa a l’esborrany de declaració liquidació, es tracta, bàsicament, de posar en marxa mesures de simplificació que redueixin les càrregues indirectes que ha de suportar el subjecte passiu en les seves relacions amb l’administració tributària.