torna

Detall de la notícia

Imatge 3435635

Professorat, alumnat, equips directius i d'orientació valoren la millora de la convivència en els centres educatius

 

\    Educació presenta l’Estudi sobre la Convivència Escolar a l’ESO de les Illes Balears
 
\    El nombre de víctimes d’assetjament ha baixat el 38’5% i el d’agressors el 45’7%
  
\    Els alumnes intervenen més per tallar les situacions de violència 
 
\    El 94’6% del professorat es sent bastant o molt orgullós del seu centre educatiu
 
 

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, i de la directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Educatiu, Marta Escoda, ha presentat avui els resultats de l’estudi sobre la convivència escolar a l’Educació Secundària Obligatòria que s’ha fet conjuntament amb la UIB.
 
L’objectiu d’aquest estudi és, d’una banda, analitzar l’estat actual de la convivència escolar a l’educació secundària des d’una perspectiva integral i, d’una altra, poder fer una comparativa amb l’estudi elaborat per la UIB sobre aquesta matèria l’any 2010.
L’estudi s’ha fet sobre una mostra aleatòria de 25 centres de les Illes Balears públics i concertats de totes les Illes, i s’han recollit les opinions de 2.156 alumnes, 37 orientadors, 38 integrants d’equips directius i 95 docents. L’estudi s’ha estructurat en tres blocs: Valoració global de la convivència, Obstacles a la convivència i Construir la convivència.
 
En general la valoració que es fa dels resultats de l’estudi és molt positiva ja que la sensació general de professorat, alumnat, equips directius i orientadors és que la convivència global és molt millor en el 2017 que en el 2010 i això es especialment evident en la millora de les relacions entre els diferents integrants de la comunitat educativa, la baixada del nombre de víctimes i agressors i la major implicació de tots els col·lectius en la prevenció i actuació davant els conflictes.

March ha destacat la percepció de la millora de convivència en els centres educatius “per nosaltres és una dada molt important, perquè si no hi ha bon clima, no n’hi havia quan entrarem a principi de legislatura, si no hi ha una bona convivència és impossible la millora dels resultats”.
 
Tots els enquestats destaquen la millora de la implicació dels equips directius, dels departaments d’orientació i de les relacions entre les famílies i l’escola. Per exemple la satisfacció de l’alumnat amb l’equip directiu ha passat del 59’1% al 79’8% en el 2017. Per part del professorat, es destaca la bona valoració del treball de l’equip d’orientació que passa del 77’8% al 90’5%. Els equips d’orientació també milloren la valoració de la relació de l’equip directiu amb l’APIMA passant del 73’4” al 94’7% actual.
 
Els equips directius destaquen la millora de la relació entre els estudiants i del centre amb la família que milloren en 10 punts en cada cas respecte del 2010.
 
A diferència de 2010, l’estudi actual ha incorporat la perspectiva de gènere. En aquest sentit, les principals diferències observades estan en la visió més positiva sobre la convivència de les alumnes, elles es mostren més satisfetes que els seus companys i, a més, són més participatives i més proactives.
 
El 94’6 % del professorat es sent bastant o molt orgullós del seu centre educatiu
Per entendre bé com valorar la convivència als centres educatius es considera important conèixer el sentiment de pertinença que tant el professorat com l’alumnat experimenten cap el seu centre. Una dada destacada de l’estudi mostra que actualment el 94’6% del professorat es sent bastant o molt orgullós del seu centre educatiu mentre que en el 2010 era del 84’9% i val a dir que el percentatge de professorat que si pogués es canviaria de centre ha disminuït de 9% al 2010 a l’1,1% al 2017.
 
Per la seva banda, el 74’3% de l’alumnat es sent bastant o molt satisfet al seu centre educatiu, un percentatge lleugerament per damunt de l’estudi de 2010, que era del 73’3%. Els alumnes perceben amb major mesura al centre com a comunitat. Destaca, en aquest sentit, un 78,3% que entén que “bastant“ o “molt“, “forma part d’un grup“ (64,3% al 2010); així com que “existeix una bona relació entre el professorat“ (72,7% front al 68,5% al 2010). De fet, la majoria d’ítems han augmentat en percentatge respecte al 2010, especialment en el fet de “reunir-se per a cercar com millorar la convivència i el centre“ (24,4% al 2010 i 50,1% al 2017). La meitat (50%), afirmen (“bastant“ o “molt“) que “treballen per entendre el que està succeint en el món“ (40% al 2010). Augmenta la percepció (55,9% a 70,1%) sobre el fet que “els animen a tenir idees pròpies sobre tots els temes“.
 
La valoració del professorat sobre aquest tema és alta,a la majoria d’ítems hi estan ”bastant” o ”molt d’acord” amb un 80% o superior, ”considerar que tots tenen alguna cosa important a dir” (99% front al 90,1% al 2010), ”quan el professorat treballa unit aconsegueix moltes coses” (98,9% frontal 87,4% al 2010) i que ”als estudiants se’ls anima a tenir idees pròpies sobre tots els temes” (84,6% front al 77,2% al 2010).
 
A destacar, l’augment, molt significatiu, en el fet que l’alumnat participa de forma regular en contextos que tenen com a objectiu específic la millora de la convivència (assemblees d’aula, tutories orientades en aquest sentit...), passant d’un valor del 5,9% (”bastant” i ”molt”) al 2010 a un 68,5% al 2017.
 
El nombre de víctimes ha baixat el 38’5% i el d’agressors el 45’7%
Un dels objectius de l’estudi és revisar les dades sobre l’assetjament entre iguals. En aquest sentit val a destacar tant la major implicació de l’alumnat en tallar les de situacions de violència com la baixada tant en el nombre de víctimes com en el d’agressors. Segons les dades de l’estudi el nombre de víctimes que han patit assetjament durant els dos darrers mesos (sovint i moltes vegades) ha baixat un 38’5% i el d’agressors, el 45’7%.

 

Taula 26:  Has patit assetjament  durant els dos darrers mesos?
  Mai Poc Sovint Moltes vegades
2010 76,4% 17,7% 3,9% 2’6%
2017 82,5% 13,4% 2,6% 1,4%

 

Taula 27:  Has assetjat tu a altres companys o companyes durant els dos darrers mesos?  
  Mai Poc Sovint Moltes vegades
2010 78,5% 15,6% 3,9% 2’0%
2017 87,9% 8,8% 2,2% 1,0%

 
Respecte a com es posiciona l’alumnat davant un episodi de violència, dir que la majoria (72,5%) intenten tallar la situació, encara que no hi hagi vincle afectiu amb la víctima (62,6% el 2010); especialment significatiu és l’augment d’alumnes que intenten tallar la situació encara que no siguin el seu amic/ga (30,3% al 2010 a un 47% al 2017). Disminueixen també els alumnes que participen en la violència de forma activa o bé no els hi pareix malament (5,1% el 2017 per un 9% el 2010). Actuen de forma indiferent, “no fa res perquè no és el seu problema” o creuen que haurien d’actuar però no ho fan, un 20%  (16,7% el 2010). 
 
Per gènere, els homes participen amb un percentatge més elevat a les situacions de violència activa, així per exemple, participen dirigint el grup un 4,8% front d’un 2,6% de dones. Les alumnes són les que, amb un 56,2% intenten tallar la situació encara que no sigui el seu amic la víctima (39,2% dels homes).
 
Ser més gros, estar aïllat i sense amics i no defensar-se característiques més freqüents de les víctimes de violència escolar
La meitat dels alumnes (50,5% confirmen tenir més de 6 amics al centre (58,5% al 2010).Cal destacar que un 8,6% afirma que “no té cap amic“ al 2017 (2% al 2010) o “sols un“ (10% front al 3,1% al 2010). És doncs, important, treballar per a que cap adolescent senti que no té bons amics al centre.
 
Increment de la feina en prevenció de la intolerància, la desigualtat i la coeducació
Els enquestats, especialment l’alumnat, manifesten un increment significatiu de les activitats encaminades a la construcció de la convivència en els centres educatius.
 
L’alumnat indica que hi ha més activitats per construir una bona convivència que el 2010, per exemple, hi ha un increment d’activitats que tracten la prevenció de la violència sobre les dones, que passa del 27% al 68’7%. Les encaminades a fomentar la igualtat entre homes i dones 36’7 al 73’7% i les activitats per combatre el racisme que passen del 26% al 74’3%.
 
El professorat destaca la millora en l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, especialment des dels equips d’orientació i els equips directius.