torna

Detall de la notícia

Informació sobre el Registre Unificat que estableix el RD 115/2017 (Gasos Fluorats)

El Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regulen la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen, i pel qual s’estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que exerceixin activitats que emetin gasos fluorats (enllaç), estableix en el seu article 7 que les comunitats autònomes han de designar un òrgan competent per al manteniment dels següents registres:

a) Registre de certificats expedits, juntament amb els casos de suspensió temporal o permanent de certificacions per motiu d'infraccions, i de inhabilitacions per als casos referents a persones sense certificat.
b) Registre de centres formatius i avaluadors especificats en l'article 8 del Reial Decret.
c) Registre de cessions i vendes entre distribuïdors i empreses habilitades amb la justificació de la seva habilitació d'acord amb l'article 9 del Reial Decret.

 

Per altra banda, a partir de la informació continguda en aquests registres, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, ha de constituir un registre unificat, el qual tindrà tres seccions:

1) Secció de certificats expedits

2) Secció de centres formatius i avaluadors

3) Secció de cessions i vendes entre distribuïdors i empreses habilitades

 

Val a dir que el registre descrit en l'apartat 3) no serà inicialment implementat, segons s'indica a la Nota informativa para empresas instaladoras y mantenedoras de sistemas de refrigeración y climatización (enllaç):

«Cada Comunidad Autónoma designará los órganos competentes para emitir las certificaciones. Los datos de contacto de dichos órganos de certificación estarán disponibles en la página Web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el registro unificado a medida que se comuniquen sus datos oficialmente al mismo. A tal efecto se creará un registro unificado con dos secciones: sección de certificados expedidos y sección de centros formativos y evaluadores. La sección tercera correspondiente a las ventas y cesiones mientras que siga vigente el impuesto nacional de gases fluorados de efecto invernadero creado a través del artículo 5 de ley 16/2013 no se implementará con objeto de no duplicar el trabajo que a tal efecto realiza la Agencia Estatal de la Administración Tributaria».

 

Finalment, en data 6 de juny de 2018, es va signar per part de la DG de Política Industrial i de la DG d’Energia i Canvi Climàtic, l’Acord per a exercir determinades competències sobre la comercialització, manipulació, certificació de professionals i els requisits de les instal·lacions amb gasos fluorats establertes al Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, en virtut del qual, i de manera transitòria, la DG de Política industrial de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria s’encarregarà del manteniment dels registres a) i b) de l'article 7.1 del RD 115/2017.