torna

Detall de la notícia

Imatge 3431554

Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes per als alumnes d'ESPA de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. NOVETAT – Publicació llista definitiva d'alumnes premiats

En el BOIB núm. 75, de 19 de juny, s’ha publicat una Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de juny de 2018 per la qual es convoquen els Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes per als alumnes d’ESPA de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018.

Premis

1. La Conselleria d’Educació i Universitat estableix el premi a l’esforç i a la trajectòria personal per aquells alumnes que hagin cursat l’Educació Secundària per a Persones Adultes als centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears i hagin obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

2. La Conselleria d’Educació i Universitat lliurarà un màxim de dos premis per centre, un per a l’alumnat que hagi obtingut el títol al primer quadrimestre del curs i un altre per a l’alumnat que l’hagi obtingut al segon quadrimestre.

Destinataris i requisits

Poden optar als Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes els alumnes que hagin estat matriculats al segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes durant el curs 2017-2018 en qualsevol dels centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i hagin estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en qualsevol dels dos quadrimestres del curs acadèmic 2017-2018.

Poden obtenir aquest premi els alumnes que hagin destacat, segons l’equip docent del centre, per la constància, l’esforç i l’afany per superar i vèncer les dificultats personals, educatives o de l’entorn familiar i sociocultural durant aquesta etapa i siguin mereixedors d’un reconeixement especial per la dedicació mostrada.

Proposta de premiats

1. Cada centre docent pot proposar un alumne per quadrimestre que, a criteri dels tutors i a partir de les propostes que els equips docents formulin, es consideri que és mereixedor del premi pel seu esforç personal i la seva trajectòria acadèmica com a alumne adult. La proposta i la seva justificació han de constar a l’acta de reunió de l’equip docent i han de tenir el vistiplau del consell escolar.

2. Cada centre té fins al dia 29 de juny de 2018 per trametre la seva proposta per correu electrònic a l’adreça siepa@dgfpfp.caib.es, de la Secció d’Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, d’acord amb el model de l’annex 1.

Llistes provisionals dels alumnes premiats

La Secció d’Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat publicarà abans de dia 13 de juliol de 2018 a la pàgina web de la Direcció General ( htpp://dgfpfp.caib.es) les llistes provisionals dels alumnes premiats, a les quals es poden presentar reclamacions per possibles errors fins al dia 20 de juliol de 2018 a l’adreça siepa@dgfpfp.caib.es.