torna

Detall de la notícia

Informació pública del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears

La definició del marc competencial i de planificació existent i l'anàlisi de la situació actual  de la mobilitat a les Illes Balears són els elements que serveixen de referència per formular el Pla Director de Mobilitat Sostenible que es presenta.

El Pla ha d'ajudar a aconseguir els objectius definits  i validats en els diferents processos participatius duits a terme a cadascuna de les Illes, que, en definitiva, es poden resumir a desenvolupar un sistema de mobilitat de qualitat, econòmica, social, energètica i mediambientalment més eficient, i que, alhora, es constitueixi en un motor econòmic del país. Així, s’han definit vuit objectius, quatre finalistes de caire estratègic, és a dir, orientats  a minimitzar els impactes negatius tangibles i intangibles  de la mobilitat sobre  la qualitat de vida dels ciutadans i, altres quatre, operatius, que orienten l’acció i estableixen els  canvis que  s’han de produir per assolir el model de sistema de mobilitat.

Aquests objectius s’arrelen en  la diagnosi del sistema (tant en l'estrictament tècnica com en l’anomenada “visió dels agents”). Establerts i consensuats els objectius del Pla, es trien les  línies estratègiques mitjançant les quals es pot arribar a la seva consecució. S’han definit vuit línies estratègiques en les quals s’agrupen  prop de quaranta mesures.

Tràmit d’informació pública

D'acord amb la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 29 de juny de 2018, s'obre un procés d'informació pública de dos mesos, mitjançant el qual totes les persones interessades poden informar-se del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears,  i participar-hi enviant les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, en el carrer d’Eusebi Estada, 28, de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article  16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i adreçades a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat  (Direcció General de Mobilitat i Transports)

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho  clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’han d'incloure en l’expedient.