torna

Detall de la notícia

Imatge 3633189

Normativa en tramitació

NOVA NORMATIVA EN RELACIÓ A LA REDUCCIÓ DEL CONSUM DE BOSSES DE PLÀSTIC

A partir del proper dia 1 de juliol entra en vigor una sèrie d'obligacions que imposa el REIAL DECRET 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel que es crea el Registre de Productors.

Adjuntem l'enllaç on trobareu tota la informació en relació a les novetats d'aquesta normativa.

PROJECTE DE LLEI DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS DE LES ILLES BALEARS

En data 22 de juny de 2018, el Consell de Govern va aprovar el text del Projecte de llei de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. El projecte de llei ha estat remès al Parlament de les Illes Balears perquè es dugui a terme la corresponent tramitació parlamentària.

Podreu trobar tota la documentació relacionada amb el projecte de llei en aquest enllaç.

En relació a la memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu de l’avantprojecte de Llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, ho podeu descarregar aquí.

Projecte de decret pel qual es regula la GESTIÓ DELS RESIDUS SANITARIS a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

El projecte de decret pretén establir l’ordenació i el control de la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en especial pel que fa a les activitats de producció i gestió dels residus sanitaris per tal de prevenir riscos, tant per a les persones exposades com per a la salut pública i el medi ambient.

Podeu consultar en els documents annexes el Projecte de decret i la memòria d'impacte normatiu del projecte de decret de residus sanitaris.

Tràmit d’audiència i d’informació pública del Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus perillosos de les Illes Balears (PDSGP-RP)

El Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus perillosos de les Illes Balears (PDSGP-RP) és l’instrument d’ordenació territorial que té per objecte ordenar les infraestructures i els equipaments necessaris, i definir el model de prevenció i gestió de residus perillosos de les Illes Balears.

D’acord amb la Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual se sotmet a tràmit d’informació pública el Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus perillosos de les Illes Balears de data 14 de desembre de 2018 (publicada en el BOIB núm. 162 de 27 de desembre de 2018) s’ha obert un procés d’informació pública de quaranta-cinc dies hàbils des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el BOIB, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus perillosos de les Illes Balears (PDSGP-RP).

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Gremi de Corredors, 10, 07009  Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració de normativa.