torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i d'informació pública del Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears

Aquest decret dona compliment al que estableix l’article 39 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts  generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, que preveu la creació de l’entitat pública empresarial Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament de les indústries culturals de les Illes Balears, dins el marc competencial definit a l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

L’article 35.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que, en el cas de les entitats públiques empresarials, una vegada que hagi entrat en vigor la llei de creació de l’organisme, el Consell de Govern, a proposta de la persona titular de la conselleria d’adscripció, i amb l’informe preceptiu de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts, ha d’aprovar els estatuts per decret.

D’acord amb la Resolució de la directora general de Cultura de 20 de juny de 2018 (publicada en el BOIB núm. 77, de 23 de juny), s’ha obert un procés d’informació pública fins al dia 18 de juliol de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Cultura, carrer de l’Uruguai, s/n, a la seu de l’Institut d’Estudis Baleàrics, carrer d’Alfons el Magnànim, 29, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Direcció General de Cultura o Institut d’Estudis Baleàrics).

Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:

http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.