torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual es regula l'ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Aquest Decret té per objecte l’ordenació dels sistema de formació sanitària especialitzada a les Illes Balears, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.

Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució de la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut de 21 de juny de 2018, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret pel qual es regula l’ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada a les Illes Balears, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al•legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut (carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut de la Conselleria de Salut.
Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al•legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.