torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears

Aquest Estatut té per objecte establir el règim jurídic del personal investigador dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i concretamentl’estructura de categories d’investigador i de la seva carrera investigadora, el procés de selecció i de contractació, el règim d’avaluació, així com els seus drets i obligacions i el règim d’extinció del contracte.

Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució del directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut de 22 de juny de 2018, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut (camí de Jesús, 38 A, 07010, Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.