torna

Detall de la notícia

Imatge 3399756

La Conselleria d'Esports obre consulta prèvia per elaborar un projecte de decret per regular els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports i Joventut, ha iniciat aquest dimecres 20 de juny de 2018 el procediment d'elaboració d'un decret per regular els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears. 

La proposta normativa pretén adequar els processos electorals a l'estructura de les federacions, així com agilitzar el seu desenvolupament, sempre dins el respecte als principis democràtics que els han d'inspirar. En aquest sentit, i per tal de dinamitzar el seu funcionament, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports té la intenció d'estudiar una limitació al nombre de mandats a la presidència. Així mateix, considera oportú regular la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes en els òrgans de gestió i administració d'aquestes entitats esportives.

Aquest projecte de decret és l'instrument adient i necessari per tal de disposar d'una regulació electoral amb majors garanties i més ajustada a la realitat actual.

Per això el Govern considera oportú i necessari proposar la realització de la consulta pública per demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Aquest projecte de reglament té la intenció de ser una eina que doni resposta i cobertura legal a les distintes situacions en relació amb els processos electorals federatius, i més en concret, que les actuacions i el funcionament de les federacions esportives s'ajustin als principis que els són d'aplicació com a entitats col·laboradores de l'Administració que són.

Tot i que el desenvolupament reglamentari en matèria electoral corresponent a les federacions esportives que dimana de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, es va materialitzar amb la publicació del Decret 86/2008, d'1 d'agost, a mesura que aquests s'han dut a terme al llarg dels diferents períodes electorals, han anat sorgint diverses incidències i d'altres qüestions pendents d'adequar a la realitat actual, que impliquen que es faci necessària la seva regulació immediata per tal que siguin aplicables a la propera convocatòria coincident amb els Jocs Olímpics d'estiu 2020.

La consulta prèvia està oberta fins al dia 10 de juliol (inclòs), la convocatòria de la qual es pot consultar en aquest enllaç.