torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret pel qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports i Joventut, vol iniciar el procediment d'elaboració d'un decret per regular els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears.

Amb la finalitat de donar compliment a l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es posa a disposició del subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma la informació relacionada amb els aspectes següents:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Així, abans de la redacció del Projecte de decret pel qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit a la Direcció General d'Esports i Joventut (C/ de l'Uruguai, s/n. Palma), en el mateix termini.