torna

Detall de la notícia

Imatge 3395344

Auditoria interna del sistema de gestió del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

El passat dimarts, 12 de juny, Pere Jiménez Creis, cap del Servei d’Informació i Talent Empresarial de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), i Maria Cañellas Martorell, cap de negociat de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), varen efectuar l’auditoria interna del sistema de gestió del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals. Així, a partir del catàleg de processos, es varen entrevistar amb diferents membres del Departament i també amb els seus responsables.

Cal recordar que l’agència AENOR va certificar el 4 de desembre de 2006 el sistema de qualitat implantat en el Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, certificació que s’ha mantingut fins a l’actualitat. L’esmentat Departament ha treballat segons el que s’estableix en el sistema de qualitat de la norma ISO 9001, norma que indica que és preceptiu que el sistema de gestió sigui auditat de forma periòdica, tant de manera interna com externa.

A la presentació de l’informe final, hi varen ser presents la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda; el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals, Lluc Mas; la cap del Servei d’Oferta Formativa i Infraestructures, Pilar Roca; la cap del Servei de Planificació i Participació, Maria Antònia Carbonell; i el director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), Joan Antoni Sancho. En aquest sentit, es varen valorar molt positivament els suggeriments i les aportacions realitzades, que permetran millorar el funcionament del Departament i de la Direcció General, tant pel que fa a la relació amb els centres educatius com amb els ciutadans en general. Finalment, amb vista a la preparació de l’auditoria externa que tendrà lloc pròximament, es farà feina en la resolució dels aspectes que s’indiquen a l’informe final.