torna

Detall de la notícia

Imatge 3395283

815 persones superen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional

Un 60 % dels aspirants que es presentaren a les proves d’accés als cicles formatius de formació professional que varen tenir lloc entre els dies 7 i 10 de maig passats aconseguiren superar aquestes proves. En total, s’hi varen presentar 1.366 aspirants (713 a la prova de grau mitjà i 653 a la de grau superior), dels quals 815 (60 %) superaren la prova. Tot i que la superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça escolar, en funció de les notes obtingudes els aptes podran optar a les places reservades per a aquesta via d’accés.

Aquestes proves tenen la finalitat de permetre l’accés a cursar estudis de grau mitjà o de grau superior a aquelles persones que no reuneixen els requisits exigits per accedir directament als cicles formatius de formació professional i, per tant, suposen una oportunitat per retornar al sistema educatiu i així millorar la qualificació professional dels treballadors.

Les proves varen tenir lloc a més de 30 instituts d’ensenyament secundari de les Illes Balears, gràcies a la implicació del professorat de les diferents famílies professionals.  

Prova d’accés a cicles formatius de grau mitja

A la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, que es va fer els dies 7 i 8 de maig, s’hi varen presentar 713 persones, de les quals 439 (un 62 %) superaren la prova. Aquesta prova s’estructura en tres parts: la part de comunicació, que valora la competència en comunicació lingüística; la part social, que valora la competència social i ciutadana; i la part cientificotecnològica, que valora la competència matemàtica i la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.    

Prova d’accés a cicles formatius de grau superior

A la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, que es va fer els dies 9 i 10 de maig, s’hi varen presentar 653 persones, de les quals 376 (un 58 %) superaren la prova. Aquesta prova s’estructura en dues parts: una part comuna, que valora la capacitat de raonament i d’expressió escrita, i una part específica, que valora les capacitats de base del camp professional de què es tracti i que ha de versar sobre els coneixements bàsics de les matèries de referència per a cada cicle.

Pel que fa als presentats, 307 optaren per l’opció d’humanitats i ciències socials, dels quals 151 (un 49 %) superaren la prova; 189 per l’opció de ciències de la salut i mediambientals, dels quals 121 (un 64 %) superaren la prova; i els 157 restants per l’opció de ciències i tecnologia, dels quals 104 (un 66 %) superaren la prova.

Des de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat animam a les persones que han superat les proves a participar del procés d’admissió als cicles formatius de formació professional que actualment es troba obert fins al 29 de juny.