torna

Detall de la notícia

Imatge 3394579

La presidenta Armengol presenta la regulació per a l'accés i la circulació de vehicles a Formentera

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada pel conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i pel president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha presentat el text final de l’Avantprojecte de la llei de mesures urgents de sostenibilitat ambiental i turística per a l’illa de Formentera, que ha de permetre al Consell regular l’entrada i la circulació de vehicles durant determinats períodes de l’any.


La nova redacció incorpora el 39 per cent de les al·legacions presentades i modifica alguns aspectes de la proposta inicial, atenent suggeriments que ja es varen expressar en l’assemblea d’entitats en la qual es presentà la proposta, el passat mes de febrer, i que són fruit de la negociació entre les institucions.

“Aquesta llei afronta la problemàtica de l’excés de vehicles que circulen per Formentera a l’estiu i, al mateix temps, garanteix que es cobriran les necessitats de les persones que viuen o tenen una residència a l’illa”, ha indicat la presidenta Armengol.

Les principals novetats de l’Avantprojecte de llei es poden resumir en quatre:

S’aclareix que les persones que tenguin una casa a Formentera o que tot i viure a Eivissa fan feina a Formentera seran considerades com a residents a l’hora de restringir l’accés als vehicles. Per tant, s’inclouen en les excepcions i podran entrar amb el seu vehicle. També s’equiparen als residents els formenterers que resideixen a fora i han de tornar per motius familiars. Ho podran fer amb el seu vehicle.

També tendran condicions especials els eivissencs, ja que el Consell de Formentera establirà una quota específica per als residents d’Eivissa per facilitar el seu accés a Formentera. Aquesta quota serà prioritària i ha de ser suficient, prenent com a base les dades històriques d’afluència. Aquesta incorporació és fruit del consens entre el Govern i els consells de Formentera i d’Eivissa i té en compte els forts lligams existents entre les dues illes.

Les companyies navilieres tenen l’obligació d’informar els clients sobre la necessitat de tenir autorització per entrar amb vehicle a Formentera.  No obstant això, no estan obligades a impedir l’accés al vaixell, el seu desembarcament o la compra del bitllet en el cas de passatgers amb vehicles que no tenguin autorització per circular per Formentera. Per tant, la responsabilitat de no circular amb autorització recau totalment en el titular del vehicle i no en les companyies. Aquesta modificació s’ha incorporat per tal de garantir la seguretat jurídica i evitar problemes competencials.

S’incrementa l’import de les sancions, que poden arribar als 1.000 euros en cas d’infraccions lleus (en l’anterior proposta el màxim es fixava en 600 euros) i als 10.000 euros en el cas de les infraccions greus (abans era un màxim de 6.000 euros). Per altra banda, les sancions tendran un descompte del 20 per cent en els casos que l’infractor reconegui la culpa, i un extra del 20% més si paga aviat.

El text final de l’Avantprojecte de llei es presentarà a les 20.00 h a les entitats de Formentera. El proper pas en la tramitació serà remetre’l al Consell Econòmic i Social, perquè hi faci les observacions oportunes, i, després, aprovar-lo durant aquest estiu en el Consell de Govern. Passats aquests dos tràmits, el text es podrà remetre al Parlament perquè se’n faci la tramitació.

La redacció d’aquesta llei respon a una petició del Consell formenterenc, aprovada per unanimitat en el ple del passat 20 de desembre. El seu objectiu és donar eines a la institució insular per solucionar els problemes de congestió de vehicles que pateix durant els mesos d’estiu. La norma tindrà la força d’una llei autonòmica, però deixa en mans del Consell la facultat de decidir les mesures concretes que s’aplicaran.

Què diu l’avantprojecte
L’avantprojecte de llei declara la necessitat d’adoptar mesures específiques per vetllar per la sostenibilitat ambiental i econòmica de Formentera. Per aquest motiu, faculta el Consell per adoptar, en el període temporal que consideri oportú, les mesures següents:

Limitar l’entrada de vehicles i la circulació de vehicles en funció de criteris mediambientals.
Establir un nombre màxim de vehicles de lloguer.
Potenciar l’ús de vehicles elèctrics i no contaminants tant en el sector públic com en el privat.
Dur a terme projectes destinats a assolir més sostenibilitat ambiental.

Pel que fa a la restricció de desembarcament i circulació de vehicles de motor en un període determinat, s’inclouen excepcions, com els vehicles dels residents (ara s’hi equiparen les persones tenen un habitatge a l’illa o que resideixen a Eivissa i treballen a Formentera i s’estableix una quota preferent per als ciutadans d’Eivissa); els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els vehicles de servei públic, els tractors o els vehicles de transport de béns i mercaderies, entre d’altres. Els vehicles que estiguin autoritzats hauran de dur un distintiu obligatori. Així mateix, el Consell podrà establir un sostre de vehicles en circulació i es podrà establir un sistema de reserva prèvia per autoritzar-ne l’entrada a l’illa.

Paral·lelament al procés d’aprovació de la llei, aquest estiu es durà a terme un treball de camp per estudiar quins són els fluxos de vehicles i viatgers (amb detall dels que corresponen a residents d’Eivissa, turistes, lloguer, etc.) i obtenir així les dades actualitzades que serviran de base per a què el Consell pugui establir les quotes d’entrada de vehicles i articular els sistemes de transport públic que s’han de posar en marxa per tal de poder garantir la mobilitat de les persones que arribin a Formentera.