torna

Detall de la notícia

Imatge 3394029

La creació de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics pretén garantir els drets lingüístics dels ciutadans, independentment de la llengua que triïn

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, ha iniciat els tràmits previs a l'elaboració del projecte del decret per crear l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, d'acord amb l'esmena als pressupostos que es va aprovar al Parlament de les Illes Balears.
 
Fins ara només s'ha fet el tràmit inicial, la consulta prèvia. Del 10 al 30 de maig, a través del portal de participació ciutadana del Govern de les Illes Balears, ha estat obert el període de consulta prèvia a l’elaboració del projecte de decret pel qual es crea aquesta Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics. L'objectiu d'aquesta consulta ha estat recollir l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text per part de les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura i saber si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries. Durant aquest període s'han rebut tres aportacions.
 
L’objectiu és crear un organisme que ajudi a garantir els drets lingüístics dels ciutadans davant situacions de vulnerabilitat lingüística. D’aquesta manera, el Govern de les Illes Balears pretén posar fi a aquestes situacions i proporcionar a la població informació sobre els seus drets lingüístics i facilitar eines per aconseguir erradicar actuacions contràries al respecte d’aquests drets.
 
L’aprovació del Projecte de decret pel qual es crea l’Oficina de Drets Lingüístics és per garantir el dret dels ciutadans a emprar la llengua oficial que triïn, d’acord amb el marc legal establert. La Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears diu que ningú no pot ser discriminat per causa de l’idioma. A més, el Govern de les Illes Balears assumeix el mandat estatutari segons el qual les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües pel que fa als drets dels ciutadans de les Illes Balears.
 
Altres territoris, com Catalunya, el País Valencià o Euskadi, també disposen d'aquest ens, ja que és on es produeixen vulneracions dels drets lingüístics dels ciutadans.