torna

Detall de la notícia

Imatge 3387507

Per primera vegada els centres educatius de balears comptaran amb la figura del docent mentor

Els docents jubilats podran col·laborar als centres escolars aportant la seva experiència i coneixements
 
Avui també s’ha anunciat la pròrroga del programa d’acompanyament educatiu el mes de juliol
 
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, ha presentat aquest matí l’Ordre que regularà la figura del personal docent mentor.
 
A través de la implantació d’aquesta figura, la Conselleria d’Educació i Universitat vol posar en valor el potencial humà i reconèixer la col·laboració generosa del personal docent jubilat que voluntàriament aporti la seva experiència i coneixement al sistema educatiu a través de la seva participació en actuacions relacionades amb la formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Aprendre entre iguals i treballar cooperativament són algunes de les senyes d’identitat del model de formació impulsat per aquest Govern a través del Pla Quadriennal 2016/2020. Comptar amb docents amb una llarga i demostrada trajectòria professional, així com una excel·lent formació, és un actiu que pot redundar en una millora qualitativa del model de formació permanent del col·lectiu docent.
 
Aquesta ordre no pretén establir una via addicional de remuneracions per aquest col·lectiu, ni la seva contractació com a personal emèrit en actiu, ni molt manco una reducció del nombre de docents en actiu necessaris pels centres educatius; sinó facilitar l’obertura de canals de participació voluntària que assegurin, d’una part, la cooperació eficaç amb els centres educatius i, d’altra part, el reconeixement a la trajectòria d’aquest professorat.
 
Principals característiques de l’Ordre de docents mentors
L’Ordre defineix com a docent mentor a la persona docent jubilada de llarga trajectòria acadèmica marcada per l’excel·lència, la contribució de la qual al sistema educatiu hagi estat de reconegut valor, i que voluntàriament vulgui continuar contribuint i col·laborant amb els centres docents públics no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb la resta d’òrgans de la xarxa de formació permanent del professorat.
Podran ser nomenats docents mentors els docents que s’hagin jubilat com a funcionaris de carrera, que hagin prestat serveis en centres docents públics no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que gaudeixin de capacitat funcional per dur a terme les seves tasques.
 
Les vies de col·laboració dels docents tutors seran les següents:
  • Oberta: quan, d’acord amb els criteris establerts pel Consell Escolar del centre, s’inclogui la previsió d’activitats de voluntariat en el projecte educatiu del centre, el docents jubilats podran presentar per escrit les seves iniciatives de participació al director del centre, oferint la possibilitat de proporcionar al personal docent del centre formació, assessorament o acompanyament com a docent expert en les activitats previstes. 
  • Concreta: el docent jubilat podrà sol·licitar el seu nomenament com a docent mentor, mitjançant la presentació d’un projecte d’activitats elaborat per ell, per desenvolupar-lo en un centre docent concret. Les activitats hauran d’estar preferentment relacionats amb matèries o programes d’inclusió educativa, d’innovació o investigació educativa. En el cas de ser aprovat entrarà a formar part de la programació d’activitats del centre.
 
La col·laboració del docent mentor  tindrà un caràcter voluntari, solidari, altruista i responsable i el seu nomenament  tendrà una vigència d’un curs escolar, prorrogable amb un màxim de tres cursos. 
 
L’activitat docent del docent mentor tindrà caràcter excepcional, i només podrà realitzar-la acompanyat del docent titular, la qual cosa no obsta que pugui col·laborar en tasques preparatòries i/o complementàries a aquella activitat docent, sempre que es correspongui amb el desenvolupament d’actuacions de formació permanent en el mateix centre o aula.
 
En cap cas, el nomenament de docent mentor  no suposarà cap reconeixement de vinculació laboral amb el centre ni meritarà cap retribució econòmica, ni dret a indemnització alguna per raó del servei, sense perjudici del possible rescabalament de les despeses que l’acció voluntària els pugui ocasionar.
 
El nomenament implicarà vinculació amb el sistema educatiu de les Illes Balears, únicament als efectes de la cobertura de la responsabilitat civil i patrimonial amb motiu de l’exercici de la seva col·laboració.
 
Ampliació del Programa d’Acompanyament Escolar durant el mes de juliol per a alumnat de secundària
Per altra banda, la Conselleria ha anunciat que el Programa d’Acompanyament Escolar (PAE), destinat a ajudar els alumnes a superar les dificultats per aconseguir l’èxit escolar i la titulació en ESO, s’oferirà també el mes de juliol però només per a alumnes de tercer i quart d’educació secundària obligatòria de centres públics amb matèries amb avaluació negativa però amb perspectives favorables de recuperació i/o promoció i titulació. El PAE s'ha aplicat al llarg del curs escolar per a alumnat també de primària però com que no tenen exàmens de setembre no s'amplia al mes de juliol per a aquest alumnat. 
 
Concretament es preveu que el mes de juliol es facin activitats de reforç i suport educatiu, desenvolupades voluntàriament per docents del propi centre, de manera que s’ofereixi guia, orientació i materials adequats a l’alumnat. A més, es treballa especialment la promoció d’hàbits d’organització del temps, la planificació de les tasques, la concentració i la constància en l’elaboració i la qualitat en la realització i expressió dels resultats.
 
El bon funcionament i l’eficàcia del programa requereix l’acord actiu de les famílies dels alumnes participants.
 
El finançament  del Programa es bestreurà del pressupost del Programa de Cooperació Territorial per a l’Avenç i el Suport en l’Educació i Permanència en el Sistema Educatiu “Proeducar” del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i del pressupost de la Conselleria d’Educació i Universitat. Es preveu una inversió de 106.000 euros.
 
La previsió és que participin 1.420 alumnes de 71 instituts de les Illes (52 de Mallorca, 11 d’Eivissa, 7 de Menorca i 1 de Formentera)
 
Es preveuen 2 grups per centre  i que cada grup estigui format per entre 5 i 10 alumnes. Cada grup disposarà de 20 hores distribuïdes al llarg de 4 setmanes entre el 2 i el 31 de juliol.
 
Al llarg del curs 2017/18 han participat al PAE 2.608 alumnes de totes les Illes 
El Programa d’Acompanyament Escolar (PAE), s’ha aplicat des de finals de gener, i fins el 8 de juny de 2018. És una iniciativa que es dirigeix a alumnat de centres públics de primària, preferentment de 5è i 6è, i d’educació secundària obligatòria que es trobin en situació de desavantatge social i que presentin dificultats d’aprenentatge en les àrees instrumentals bàsiques i d’integració en el grup i en el centre.
 
El PAE s’emmarca en el conjunt de mesures del Pla d’Èxit Educatiu que impulsa la Conselleria d’Educació i Universitat i s’adreça especialment a millorar les competències dels alumnes reforçant-ne les capacitats i l’autonomia perquè siguin capaços de regular el seu propi aprenentatge. Es pretén augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, i reduir, així, l’abandonament escolar.
 
Es dedica un màxim de tres hores a cada grup, en horari no lectiu i que no coincideixi amb l’horari del servei de menjador del centre, distribuïdes de dilluns a divendres.
 
La primera edició del PAE ha comptat amb 326 grups i ha suposat una inversió total de 746.320 euros. En total hi ha hagut 181 centres (122 CEIP i 59 IES) que han sol·licitat participar al programa que aquest curs s’ha posat en marxa.
 
Per illes, a Mallorca han participat 126 centres (85 CEIP i 41 IES); a Eivissa, 32 centres (22 CEIP i 10 IES); a Menorca, 20 centres (13 CEIP i 7 IES); i a Formentera, 3 centres (2 CEIP i 1 IES).
 
La previsió inicial era de 220 grups però finalment es concediren 106 grups més, fins arribar a 2.608 alumnes, 848 alumnes més que a les previsions inicials.
 
Tant l’Ordre que regula els docents mentors com la Resolució que regula el programa PAE el mes de juliol avui es tractaran a la Mesa Sectorial d’Educació.