torna

Detall de la notícia

Imatge 3527994

Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola els anys 2015-2016 o 2016-2017.

NOVETAT !

Publicació de la relació dels alumnes de les Illes Balears als quals es concedeixen o s'exclouen de les ajudes d'excel·lència acadèmica dels estudis oficials de grau cursats a qualsevol universitat espanyola finalitzats durant els anys 2015-2016 o 2016-2017

La Conselleria d’Educació i Universitat davant la necessitat d’invertir en la formació de capital humà pretén afavorir l’excel·lència en el rendiment acadèmic i per això, ofereix una convocatòria d’ajudes per promoure l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris, de les quals es podran beneficiar, si compleixen uns determinats requisits acadèmics, els alumnes amb domicili a les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els cursos 2015-2016 o 2016- 2017.

Reunida la Comissió Avaluadora, el 10 d'octubre de 2018, ha motivat l'avaluació i qualificació de les sol·licituds que preveu l'apartat 11 de la convocatòria, d’acord amb els requisits i els criteris de preferència establerts en la mateixa convocatòria.

La Comissió Avaluadora ha proposat concedir l'ajuda d'excel·lència a les persones solicitants (annex 1) que compleixen amb els requisits establerts i que hagin presentat la documentació completa exigida en la convocatòria i excloure els  sol·licitants (annex 2) que tengui algú dels motius d'exclusió de l'Annex 3.

Annex 1: Persones proposades com a beneficiàries de l'ajuda d'excel·lència.

Annex 2: Persones proposades com a excloses de l'ajuda d'excel·lència.

Annex 3: Codificació de les causes d'exclusió.

Termini per formular al·legacions: Deu dies naturals, comptadors a partir de la publicació de la Proposta de resolució.

Les al·legacions s'han d'adreçar al director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de la Conselleria d'Educació i Universitat i s'han de presentar al Registre de la Conselleria d'Educació i Universitat o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

NO s'acceptaran les al·legacions consistents a aportar documents que NO s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds a què fa referència el punt 16.2 de la convocatòria, previ a la publicació de la Proposta de resolució.

Termini per renunciar a l'ajuda: Les persones beneficiàries disposen de deu dies naturals, comptadors a partir de la publicació de la Proposta de resolució.

En aquest cas, han d’emplenar l’imprès oficial que figura en l’annex 2 de la convocatòria i presentar-lo davant la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior.

Passat aquest període sense que hagin renunciat a l’ajuda, s’entendrà que l’accepten.