torna

Detall de la notícia

Imatge 3366985

Reconeixement d'hores de formació per al coordinador de les activitats formatives de les entitats col·laboradores de formació del professorat i el reconeixement de les activitats formatives a distància en el cas de coincidència

En el BOIB núm. 67, de 31 de maig, s’ha publicat una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 24 de maig de 2018 per la qual es regula el reconeixement d’hores de formació per al coordinador de les activitats formatives de les entitats col·laboradores de formació del professorat i el reconeixement de les activitats formatives a distància en el cas de coincidència.

L’esmentada Resolució preveu reconèixer, en el cas que una persona dugui a terme més d’una activitat de formació a distància que coincideixin totalment o parcialment

en el temps, només l’activitat amb el nombre d’hores més gran. En el cas que dues o més d’aquestes activitats formatives coincideixin també en el nombre d’hores, s’ha de seguir l’ordre següent per al reconeixement:

  • Reconèixer l’activitat formativa que tengui una data d’inici anterior a la resta.
  • En el cas que la data d’inici d’activitats catalogades com a internes i d’activitats catalogades com a externes sigui coincident, s’han de reconèixer les activitats formatives catalogades com a internes.
  • En el cas que la data d’inici de dues o més activitats catalogades dins el mateix tipus (internes o externes) sigui coincident, s’ha de reconèixer l’activitat formativa amb el codi d’esdeveniment inferior en el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per altra part, també preveu atorgar un 10 % més del total d’hores de l’activitat formativa al coordinador, en el cas que n’hi hagi, de les activitats formatives de les quals presentin sol·licitud d’homologació les entitats col·laboradores de formació del professorat sempre que es donin les condicions següents:

  • Que així ho especifiqui la convocatòria de l’activitat.
  • Que el coordinador sigui un dels participants en l’activitat formativa, amb dret a certificació en finalitzar aquesta, i amb funcions de dinamització dels processos de participació i col·laboració en les activitats.