torna

Detall de la notícia

Nova Instrucció RI 1/2018, de 10 d'abril, sobre la manera d'acreditar l'experiència laboral en matèria de gasos fluorats, i en matèria d'instal·lacions tèrmiques en els edificis

Instrucció RI 1/2018, de 10 d'abril, del Director General de Política Industrial sobre la manera d'acreditar l'experiència laboral exigida en el Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, en matèria gasos fluorats, i en el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, en matèria d'instal·lacions tèrmiques en els edificis

Aquesta instrucció té la finalitat d'implantar un criteri homogeni a tot el territori de les Illes Balears sobre la manera de justificar tant l'experiència laboral exigida en l'Annex I del Reial Decret 115/2017 per obtenir el certificat acreditatiu de la competència per manipular equips amb sistemes frigorífics de refrigerants fluorats, com l'experiència laboral exigida en el Reial Decret 1027 /2007 per obtenir el carnet de professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis.