torna

Detall de la notícia

Informació pública sobre l'estudi d'impacte ambiental i el projecte de millora del sistema d'irrigació del parc natural de s'Albufera de Mallorca

D'acord amb  la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, se sotmet a informació pública el projecte subjecte a avaluació d'impacte ambiental ordinària, les característiques del qual s'indiquen  a continuació:

Expedient: SEN 747/17

Situació:  s’Albufera de Mallorca, al voltant del Torrent de sant Miquel  i de la sèquia de Sa Siurana

Illa: Mallorca.

Dades tècniques: El projecte contempla el reemplaçament de dos petits trams de 15m dels laterals del torrent de Sant Miquel  per estructures d’obra, excavació de dos petits canalets a banda i banda del  mateix torrent ( un cap a la sèquia de sa Siurana i un altra cap al Forcadet), un pas sobre el malecó de sa Siurana i construcció d’un marc de formigó al pontet de la part baixa  de la sèquia de sa Siurana.

 

La documentació que correspon al Projecte i a l'Estudi d'impacte ambiental, es pot examinar a:

 

  • La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, al carrer del Gremi de Corredors, 10, 1er pis (polígon de Son Rossinyol), 07009, Palma.
  • Secció de destacats de la pàgina web de la Direcció General d'Espais de Natura i Biodiversitat <http://natura.caib.es.>

 

Se'n pot obtenir la informació pertinent en l'òrgan substantiu (Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca), com també formular davant aquest, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.