torna

Detall de la notícia

Imatge 3351928

340 alumnes de Balears podran millorar els seus coneixements orals d'anglès aquest estiu completament de franc. NOVETAT - Resolució del conseller d'Educació i Universitat per la qual es concedeixen i deneguen ajuts

La Conselleria d’Educació i Universitat destinarà 250.000,00 € a finançar actuacions adreçades a l’alumnat de 6è de primària, 1r de batxillerat i 2n de cicles formatius de grau mitjà i grau superior d’FP de les Illes Balears amb la finalitat de millorar la seva competència oral en llengua anglesa. Les dues iniciatives permetran que els alumnes es puguin formar completament de franc.

Aquesta actuació, subvencionada al 100 % per la Conselleria d’Educació i Universitat permetrà que 280 alumnes puguin millorar els seus coneixements oral d’anglès aquest estiu.
Es tracta de la segona edició d’aquest programa d’immersió lingüística que l’estiu passat es va convocar per primera vegada a través de dues iniciatives per millorar els coneixements orals d’anglès dels alumnes de primària i de batxillerat i va tenir una extraordinària acollida. Aquesta iniciativa va suposar una inversió total de 215.450 € per a 236 alumnes, dels quals 125.000 es destinaren a 57 alumnes (35 de Mallorca, 7 de Menorca i 15 d’Eivissa) de 1r de batxillerat, que feren un curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a Bournemouth (Regne Unit) de dues setmanes de durada i 60 hores lectives; mentre que 90.450 € es destinaren per a 179 alumnes (134 de Mallorca, 36 de Menorca i 9 d’Eivissa) de 6è de primària, a través del Programa d’Acompanyament Escolar en Llengua Anglesa, d’una durada de 10 dies lectius i un total de 60 hores lectives d’immersió a centres de les Illes. Aquest programa es va impartir a les illes de Mallorca (a Palma, Inca i Calvià), Menorca (a Maó i a Ciutadella) i Eivissa en el període comprès entre el 31 de juliol i el 25 d’agost de 2017.

Enguany la convocatòria s’obre a l’alumnat de 2n de cicles formatius de grau mitjà i grau superior d’FP i permet amb l’augment del pressupost –passa de 215.000 € a 250.000– ampliar el nombre d’ajuts, passant de 251 a 280 alumnes.

Aquesta proposta s’articula a través de les següents modalitats d’immersió lingüística:

  • Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada i amb un total de 45-50 hores lectives per a l’alumnat que en el curs escolar 2017-2018 està matriculat al primer curs de batxillerat o en el segon curs d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els alumnes de 1r de batxillerat han d’haver obtingut una nota igual o superior a 7 en l’expedient d’ESO i haver estat escolaritzats en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears en el curs 2016-2017 en el nivell educatiu de 4t d’ESO. A més, han d’haver aprovat la matèria de llengua anglesa a la convocatòria de juny del curs 2016-2017 (4t d’ESO).

Els alumnes de 2n curs d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior ha de tenir els requisits necessaris per tal de poder accedir a l’FCT del seu cicle. Els alumnes de grau mitjà han d’haver nascut entre l’any 1999 i 2001. Els alumnes de grau superior han d’haver nascut entre l’any 1997 i 1999.

El nombre d’ajuts per a aquestes modalitats serà de 80 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 170.000 €.

El curs es realitzarà al Regne Unit i/o a Irlanda en el període comprès de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2018. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 15 persones.

  • Escola d’estiu en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres) i amb un total de 50 hores lectives d’immersió  per a l’alumnat que en el curs escolar 2017-2018 està matriculat en el sisè curs de primària en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els alumnes hauran de tenir aprovades les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2017-2018.

El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de 200 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 80.000 €. Per a concedir aquests ajuts es seguirà el criteri d’ordre alfabètic de les dues primeres lletres del primer cognom. Aquest programa s’impartirà a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa en el període comprès des de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2018. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 10 persones.

Es poden presentar les sol·licituds als ajuts a partir de dia 16 de maig i fins dia 30 de maig de 2018. Tota la informació relativa a aquesta convocatòria (resolució, annexos, instruccions per a les famílies, calendari previst) estaran disponibles per a la seva consulta al lloc web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i al microsite del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals (http://llenguesestrangeres.caib.es).

NOVETAT

Sorteig per determinar l’inici de les lletres del primer cognom per la convocatòria de 6è de primària

Ahir, 31 de maig de 2018, es va realitzar el sorteig públic per determinar els cognoms  per atorgar els ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2018.

El sorteig va establir que la primera extracció es correspon amb la lletra T, mentre que la segona és la Y. Així doncs, es determina que l’assignació d’ajuts començarà per l’alumne/a amb un cognom amb les lletres T Y o el consecutiu més proper.

Si no existeix cap sol·licitant el primer cognom del qual s’iniciï per aquestes dues lletres, el primer sol·licitant seleccionat serà aquell el primer cognom del qual sigui l’immediat posterior d’acord amb l’ordre alfabètic. En cas d’empat, es donarà preferència al de menor edat. Aquest criteri s’aplicarà per prioritzar per separat els llistats de cada illa.

La publicació de les llistes provisionals es farà el 12 de juny de 2018.

Publicació de les llistes definitives

En data 22 de juny de 2018 es publiquen les llistes definitives dels alumnes de les Balears que podran millorar els seus coneixements orals d’anglès aquest estiu completament de franc. Finalment seran un total de 340 alumnes: 246 alumnes de 6è de primària i 94 alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.

 

D’acord amb l’apartat 15.2 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de maig del 2018 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs de cicles formatius de grau  mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2018, els beneficiaris disposen de tres dies hàbils a partir d’avui per acceptar l’ajut i autoritzar la participació de l’alumnat al programa corresponent mitjançant l’enviament de l’annex III signat i escanejat a l’adreça de correu electrònic spl@dgfpfp.caib.es. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït l’acceptació expressa, s’entendrà que el participant renuncia a l’ajut i es procedirà a la substitució de l’alumne d’acord amb el procediment de l’apartat 11 de la convocatòria.