torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia a la redacció del projecte de decret pel qual s'estableix l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les EOI

La Conselleria d’Educació i Universitat, a través de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Objectius de la norma.

d) Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Així, abans de la redacció del projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació, l’organització i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de les Illes Balears podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit al Servei d’Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat, (c. del Ter, 16, 07009 de Palma), en el mateix termini.