torna

Detall de la notícia

Imatge 3339629

Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari dos llocs de feina docent al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat.

Els objectius del PORT-UIB són els següents:

a) Potenciar la coherència del sistema educatiu de les Illes Balears amb el traspàs d'informació entre nivells, especialment entre l'educació secundària i l'ensenyament universitari.

b) Difondre l'oferta formativa de la Universitat de les Illes Balears.

c) Acostar els alumnes i els professors dels diferents nivells educatius.

d) Fer que els estudis universitaris siguis atractius i propers per als alumnes de l'educació secundària.

e) Proposar actuacions que augmentin el nombre d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears.

f) Desenvolupar activitats de promoció, informació i orientació acadèmica adreçades als futurs estudiants de grau, amb l'intenció d'ajudar-los a triar el seu futur donant-los a conèixer l'oferta d'estudis de la UIB i facilitar-los el procediment d'accés i admissió.

La durada de la comissió de serveis serà el curs acadèmic 2018-2019 (des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019).

Aquesta convocatòria es publica al Web Educatiu de les Illes Balears (WEIB).

Termini de presentació de sol·licituds: des del  8 fins al 25 de maig de 2018.

Les sol·licituds per participar en la convocatòria, juntament amb la documentació que correspongui, s'han de presentar al Registre de la Conselleria d'Educació i Universitat. També es poden presentar en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.