torna

Detall de la notícia

Imatge 3339629

Llista provisional d'adjudicació de dos llocs de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat.

Els objectius del PORT-UIB són els següents:

a) Potenciar la coherència del sistema educatiu de les Illes Balears amb el traspàs d'informació entre nivells, especialment entre l'educació secundària i l'ensenyament universitari.

b) Difondre l'oferta formativa de la Universitat de les Illes Balears.

c) Acostar els alumnes i els professors dels diferents nivells educatius.

d) Fer que els estudis universitaris siguis atractius i propers per als alumnes de l'educació secundària.

e) Proposar actuacions que augmentin el nombre d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears.

f) Desenvolupar activitats de promoció, informació i orientació acadèmica adreçades als futurs estudiants de grau, amb l'intenció d'ajudar-los a triar el seu futur donant-los a conèixer l'oferta d'estudis de la UIB i facilitar-los el procediment d'accés i admissió.

La durada de la comissió de serveis serà el curs acadèmic 2018-2019 (des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019).

S'obri un termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional per sol·licitar el tràmit d'audiència i/o formular les al·legacions oportunes.